Ako s MRK v regióne VSD

Na konci minulého týždňa sme sa venovali vlne listov ZSDis ohľadom dodržiavania Maximálnej rezervovanej kapacity MRK v článku: Kontrola MRK – ďalší tlak na OZE. ZSDis oznámila výrobcom, že bude využívať to čo jej legislatíva dáva právo (a vlastne aj povinnosť) konať. Po prechodnom období monitorovania od 1. 7. 2017 spustí fakturáciu prekročenia MRK výrobcov. Ako je to však v regióne VSD a SSE-D? 

Na otázky s dodržiavaním a prekračovaním sme sa obráti na vedenie VSD, a.s a SSE-D, a.s. Dostali odpovede od p. Ing. Radoslava Halušku – predsedu predstavenstva Východoslovenskej distribučnej, a.s. Odpovede predkladáme v úplnom znení bez úprav. Na záver si redakcia dovolila pridať doplnenie a dovetok.

VSD meria a vyhodnocuje MRK

EW: Distribučné sústavy sú dynamickým technickým organizmom, kde pre ich správnu funkciu platia pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Jedným z nich je definícia maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej MRK). MRK je stanovené samostatne pre odberateľov aj výrobcov. Súčasná legislatíva – vyhlášky ÚRSO aj cenové rozhodnutia majú jasné pravidlá na dodržiavanie MRK a platby za prekročenie. Pristupuje Východoslovenská, a.s. (ďalej VSD) k vyhodnocovaniu MRK na strane odberateľov a na strane výrobcov?

RH: Maximálna rezervovaná kapacita v prípade zariadenia na výrobu elektriny zodpovedá výkonu, ktorý distribútor považuje za bezpečný pre distribučnú sústavy v mieste pripojenia zdroja do sústavy. Investor, ktorý vybudoval zdroj, akceptoval maximálnu rezervovanú kapacitu pre pripojenie zdroja, čo aj potvrdil uzavretím zmluvy o pripojení zdroja do distribučnej sústavy.

MRK sa tak stala záväzkom pre distribútora a zároveň aj pre výrobcu. Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) preto meria a vyhodnocuje MRK ako štandardný zmluvne dohodnutý parameter fyzickej dodávky elektriny do distribučnej sústavy.

EW: Väčšina výrobcov je vybavená na odbernom a odovzdávacom mieste digitálnym meraním elektrických veličín oboma smermi – výroby (a dodávky) aj odberu. Pri väčších výrobcoch je zvyčajne MRK výrobcu značne väčšia ako MRK ich spotreby. Avšak u malých výrobcov, napr. domácnosť, je pravdepodobnejšie, že MRK odberu (spotreby) je vyššia ako MRK výroby. Čo by podľa vás mal výrobca spraviť, aby prekračovaním MRK neohrozoval vašu sústavu?

RH: Každý výrobca elektriny pri pripájaní svojho zariadenia k distribučnej sústave deklaroval, že spĺňa všetky požiadavky distribútora pre zdroj, ktorý môže pracovať paralelne s distribučnou sústavou. Jednou z hlavých podmienok bol inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny, ktorý nemôže byť vyšší ako je hodnota maximálnej rezervovanej kapacity zdroja.

Keďže povolený inštalovaný výkon zdroja neprekračuje MRK, prakticky neexistuje možnosť, aby výrobca elektriny mohol prekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu.

Reálne k prekročeniu rezervovanej kapacity môže dôjsť len u tých výrobcov, ktorí cielene investovali do zvyšovania inštalovaného výkonu svojho zdroja a teda vedome porušujú zmluvne dohodnuté parametre pripojeného zariadenia na výrobu elektriny. Zmena parametrov pripojeného zdroja, teda aj zmena inštalovaného výkonu zdroja bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej sústavy nie je dovolená.

Aby výrobca neohrozoval bezpečnosť  a spoľahlivosť sústavy úplne postačí, ak bude výrobca bez ohľadu na veľkosť zdroja užívať pôžitky, ktoré mu pripojený zdroj poskytuje pri takých istých podmienkach, aké boli pri jeho pripojení do sústavy.

EW: Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDis) aktívne oslovila výrobcov v svojom regióne zodpovednosti, že od 1.1.2017 začne monitorovať, a od 1.7.2017 vyžadovať platby za prekročenie MRK. Je pravdepodobné, že najmä menší výrobcovia vo vašom regióne si nie sú vedomí potenciálnej možnosti prekročenia MRK výrobcu. Plánujete, podobne ako ZSDis, dať možnosť prechodného obdobia aby si výrobcovia mohli zistiť, že im toto nebezpečie hrozí a zabezpečiť technické a administratívne opatrenia aby neprekračovali hodnotu MRK?

RH:  Tak ako je uvedené vyššie, žiaden výrobca, ak dodržal dohodnuté parametre zdroja, nemôže prekročiť MRK.

EW: Ako už bolo spomenuté, prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy je komplexná a zodpovedná činnosť. Na jej bezproblémovom chode závisia množstvá aktivít a aj životov. Akým spôsobom vidíte, že by výrobcova elektriny z OZE a KVET mohli aktívne prispieť k stabilnejšej prevádzke vašej sústavy?

RH: Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov prípadne zo zdrojov vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla má nepochybne svoje celospoločenské opodstatnenie. Preto aj VSD vytvára podmienky pre ich kontinuálne budovanie a pripájanie v rámci technických možností, ktorými distribútor disponuje. Hlavnými limitmi sú pomery v nadradenej prenosovej sústave.

EW: ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Dodatok a odporúčanie redakcie

Dovolím si malý technický nesúhlas. Práve fotovoltiky inštalované v počiatočných rokoch, alebo aj v súčasnosti menej skúsenými inštalátormi, môžu v niektorých krátkych a špecifických časoch produkovať väčší výkon ako je jej MRK. Príkladom môžu byť dnešné dni – mrazivé a súčasne vysoko svetelné podmienky. Vtedy môže FV panel produkovať aj viac ako 10 – 15 % nad svoju štítkovú hodnotu. A ak striedač neoreže túto nadprodukciu na hodnotu MRK (ako aj inštalovaného výkonu) tak sa môže stať, že MRK by bolo prekročené.

V prípade prekročenia hodnoty MRK zariadenia na výrobu elektriny je riešené v súčasne platnom cenovom rozhodnutí ÚRSO 018/2017/E v časti V. bode b) a c). (tu: 0018_2017_E alebo na stránkach ÚRSO):

Na napäťovej úrovni vvn alebo vn prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje tarifu formou prirážky za každý takto prekročený kW vo výške 15-násobku tarify za dvanásťmesačnú RK za prístup do distribučnej sústavy.

V prípade prekročenia hodnoty MRK zariadenia na výrobu elektriny naodovzdávacom mieste na napäťovej úrovni nn, sa za dvanásťmesačnú RK považuje tarifa platná pre sadzbu C1-X3.”

Tieto hodnoty sme zhrnuli do tabuľky:

Pripojenie X1 (VVN hladina) X2 (VN hladina) C1-X3 (nn hladina) C1-X3 (nn hladina)
€/kW/mesiac €/kW/mesiac €/A/mesiac prepočítané na €/kW/mesiac
Tarifa za prístup 2,6408 7,0812 0,4434 1,93
15 x Tarifa za prístup 39,61 106,22 6,651 28,92

Ako vidno z tabuľky vyššie, tak prekročenie MRK o jeden kW v danom mesiaci, je pomerne drahá záležitosť. Preto je vhodné sa presvedčiť, či vaša FVE/Z je nastavená tak aby k prekročeniu MRK nemohlo dôjsť v žiadnom prípade. Ako bolo spomínané v článku týkajúcom sa ZSDis – prekročenie MRK u domácnosti je nepravdepodobné, ale nie nemožné.

Preto ak si nie ste istí, že v čase možnej nadprodukcie vašej FVE/Z máte zaistenú spotrebu, alebo nedôjde k prekročeniu  MRK, tak radšej potenciálne financie za “pokutu” preventívne venujte do kontroly nastavenia striedača(ov). Väčšina moderných a používaných striedačov má možnosť nechať nastaviť maximálny výstupný výkon. Tu si aj treba uvedomiť, že štandardný výkon striedača nemusí odpovedať vášmu inštalovanému výkonu (teda aj hodnote MRK). Príklad na FVZ je použitý striedač rady 10 kW, ale nainštalovaných 40 x 240 Wp FV panelov. Inštalovaný výkon je v tom prípade 9,6 kW. Za mrazivého a slnečného dňa teda z FVZ môže ísť aj 11 kW výkonu. To by znamenalo “pokutu” 28,92 €.

Pri pozemnej FVE  s výkonom 1 MW (1 000 kW) prekročenie MRK môže v takých podmienkach byť aj rádovo desiatky kW, tzn. základná sadzba 106,22 €/kW sa ešte násobí desiatkami. A nakoľko viem o prípadoch nadprodukcie, nie sú to nereálne situácie.

O problematike novej energetiky riadenej reálnymi potrebami, decentralizovanej a lokálnej bude 30. 3. 2017 organizovaný 2. ročník konferencie Smart Energy Forum Bratislava. Na túto akciu vás srdečne pozývame. Registrácia bola otvorená a je možné sa prihlásiť tu: SmartEnergyForum.sk/prihlaska/.

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.