Kontrola MRK – ďalší tlak na OZE

Posledné dva týždne rezonuje Slovenskom a slovenskou energetikou jeden veľký malér – nové cenové rozhodnutia schválené ÚRSOm. Malér taký veľký, že sa ho ani nepodarilo prekryť povyšovaním šéf-politikov do dôstojníckych hodností. V tieni tohto socialno-ekonomického pnutia zostáva skrytých množstvo iných nedostatkov vyhlášky ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike. Výrobcovia elektriny z OZE v zodpovednosti ZSDis, a.s. začali dostávať  listy “o začatí vyhodnocovania/fakturovania prekročenia MRK pri výrobe elektriny“. Nakoľko sa ZSDis veľmi nesnažila vec podrobnejšie vysvetliť, tak sa pozrime na to čo to vlastne znamená.

V prvom rade chcem ZSDis pochváliť, že svojich obchodných partnerov varovalo pred chystaným aplikovaním časti legislatívy a cenových rozhodnutí, ktoré síce boli v platnosti aj pred tým, ale sa neuplatňovali. Toto je ukážka ako by obchodní partneri mali navzájom komunikovať. Nie len poslať faktúry na vysoké sumy a starajte sa.

Čo znamená prekročenie MRK?

MRK je skratka pre Maximálna rezervovaná kapacita. Už sme to raz popisovali tu: Čo je to: MRK a RK. Teraz sa však poďme na MRK pozrieť v kontexte listu zasielaného zo ZSDis na výrobcov elektriny z OZE. V stručnosti je to pojem pre najväčšie množstvo elektriny, ktoré cez vedenie môže v jednom čase tiecť. Meria sa v jednotkách výkonu – kW alebo MW (kilowatt, megawatt). A domácností sa udáva v A (Ampéroch) – čo je vlastne výkon/230 V (u jednofázového vedenia). Je to okamžitá limitná hodnota.

Kedysi, pred spustením zavádzania OZE, to bola hodnota, ktorá určovala aký maximálny výkon môže tiecť do objektu (domu, firmy, …). Zväčša na hodnotu MRK boli aj nastavené vstupné ističe (bežne 25 A alebo 32 A). V tom čase to bolo jednoduché – prekročenie MRK nenastalo, lebo ho vyriešil istič – prerušil dodávku. Istič je niečo ako lievik, ktorý do objektu nepustí viac ako je dovolené. Navyše staré analógové elektromere (ľudovo hodiny) ani nevedeli zaznamenať, že do objektu tečie väčší výkon (ak sa náhodou istič nevypol).

No s príchodom dvoch súbežných technológií sa všetko zmenilo. Najskôr začal nástup OZE – aj domácnosti a firmy sa stali výrobcami elektriny. Druhá technológia boli digitálne “obojsmerné” merače elektriny.

Príchod OZE výroby do domácností alebo firiem znamenal, že k MRK smerom do objektu sa pridalo aj MRK smerom von: maximálna rezervovaná kapacita výrobcu elektriny.  No a je úplne bežné, že MRK na odber a spotrebu elektriny je väčší ako to na výrobu a dodávku. To znamená, že smerom von ide cez istič “slabšia” elektrina, ktorá istič “nezhodí”.

Ukážka rozdielnych tokov elektriny a MRK

Zjednodušené zobrazenie MRK pri spotrebe (vrchná časť obrázku) – istič funguje ako “lievik” a do vnútra nepustí “silnejšiu” elektrinu. Nedôjde k prekročeniu MRK. Avšak na spodnej časti je vidno, že modrá elektrina spotreby (väčšie MRK obmedzené ističom) je väčšia ako zelená elektrina (má menšie MRK výroby). Tá sa pohodlne “zmestí” do vedenia a prejde cez istič a nie je ani ističom obmedzovaná v maximálnej hodnote.

Ako vidno z obrázku – došlo aj k zmene na elektromere (hodinách). Namiesto merania jedným smerom a zväčša analógovými hodinami sa začína merať oboma smermi. Sú to tzv. 4Q – štvor-kvadantné elektromery. Tie, okrem iných schopností, merajú nezávisle tok elektriny dnu aj von. Navyše oproti starým analógovým merajú nie len množstvo pretekajúcej elektriny, ale aj ďalšie parametre. Pre túto situáciu je podstatné, že vedia merať aj okamžitý a maximálny pretekajúci výkon. Navyše nie len že merajú, ale si aj dlho pamätajú a vedia poskytnúť priebeh zmien v čase.

V čom je to problematické?

Ako bolo ukázané MRK odberu rieši istič (mal by). Ale smer von to nevie zabezpečiť. O dodržanie MRK výroby sa teda musí postarať niečo iné. Mal by to byť striedač. Podstatné sa teraz  ukazuje, že sa na situáciu treba pozrieť nie len technicky, ale aj administratívne. Pri inštalácii FVE/Z a jej následnom administratívnom povolení a “zápisu” na ÚRSO sa určil jej “inštalovaný výkon” – a to sa stalo pre distribučky aj hodnotou MRK výroby. Kedysi sa výkon “určil” podľa dokumentácie a najsilnejšieho/najslabšieho článku vo FVE/Z.

Od novely 30/2013 sa však definícia inštalovaného výkonu stanovila inak, a to: “celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia“. Znamená to, že je jedno aký má FVE/Z striedač/e, je jedno ako sú FV panely inštalované – v optimálnom sklone alebo natočeniu k juhu alebo nie. Výkon je jasne stanovený súčtom výkonov zo štítkov FV panelov.

V jednom i druhom prípade sa pri inštalovanom výkone jedná o číslo rovné MRK výrobcu. Za bežných podmienok výrobca toto číslo svojou výrobou neprekročí. Najmä v lete určite nie. FV panely pri vyššej teplote vyrábajú menej ako majú napísané na štítku. Teplote pri ktorej sa stanovuje štítkový výkon je 25 °C, energia Slnka (testovacia) je 1 000 W/m2. Avšak pokles výkonnosti pri vyššej teplote je cca. 3% na 10 °C. Ak teda má panel teplotu 75 °C, rozdiel oproti testovacej teplote je 50 °C a to znamená pokles účinnosti asi 15 %. A ak by aj svietilo mimoriadne silné Slnko (o 15 % – 1 150 W/m2), tak FV panel dodá “iba” svoj nominálny (štítkový) výkon. Navyše väčšina strešných inštalácií nie je v ideálnom sklone a tak skutočný dodávaný výkon je málokedy na maxime alebo nad ním.

Môže však nastať výnimočný prípad: napr. marcové ostré Slnko (okolo 1 000 W/m2) v mrazivom počasí -15 °C. Rozdiel oproti testovacím podmienkam je +12 % (síce iba testovací výkon, ale teplotný rozdiel 40 °C pod testovacou teplotou). Z takejto FVE/Z môže krátkodobo odchádzať o viac ako 10 % vyšší výkon ako je formálne inštalovaný.

Pri FVZ – fotovoltických zariadeniach – ešte elektrina prechádza cez dom. Vtedy sa časť elektriny (a výkonu) spotrebuje. V realite teda prekročenie MRK prakticky nehrozí.

U FVE – fotovoltickej elektrárene kde všetka výroba ide priamo do sústavy – tam je situácia horšia. Tým, že všetka energia ide cez elektromer prakticky priamo, tak môže v niektorých okamihoch dôjsť k prekročeniu MRK výrobcu.

Čo vlastne ZSDis oznámila, a čo s tým robiť?

ZSDis vo svojom liste píše nasledovné:

VEC informácia o začatí vyhodnocovania/fakturovania prekročenia MRK pri výrobe elektriny  

Vážený výrobca elektriny,  spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy,  do ktorej je pripojené Vaše výrobné elektrické zariadenie si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že 

  • od 01.01.2017 bude vyhodnocované prekročenie MRK na odovzdávacom mieste  bez uplatňovania tarify za prekročenie MRK    
  • a  od 01.07.2017 bude tarifa za prekročenie MRK na odovzdávacom mieste fakturovaná.  

Zdôvodnenie:

v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0016/2017/E, zo dňa 25.11.2016, časti A článku I. písm. q bod. 8 ak výrobca elektriny pri výrobe elektriny prekročí hodnotu MRK, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený fakturovať poplatok za prekročenie MRK v rozsahu a spôsobom uvedeným v podmienkach tohto rozhodnutia. V prípade neuhradenia poplatku za prekročenie hodnoty MRK, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený výrobcovi elektriny prerušiť distribúciu elektriny podľa zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prekročenie RK zariadenia na výrobu elektriny určenej podľa článku I. písm. q) tohto rozhodnutia sa nefakturuje.

Toľko text od ZSDis. Aby bolo jasné o aké hodnoty v peniazoch sa jedná, tak z rozhodnutia č. 0016/2017/E vyberám:

IV. Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy

 Prekročenie MRK za každý prekročený kW [€/kW]*   99,5818

*Prekročenie MRK a RK sa vyhodnocuje mesačne a matematicky zaokrúhľuje na  4 desatinné miesta.

Treba si uvedomiť, že teraz je výnimočne jednotka v kW, nie ako zvyčajne MW a MWh. Ak by 3 kW FVZ prekročila MRK o 33 %, tak sa jedná o 1 kW. To bude “pokuta iba” 99,58 €. Ale pri FVE s MRK 1 MW (1 000 kW) by už len 10 % prekročenie MRK znamenalo, že do distribučky “potečie” o 100 kW viac. Vtedy bude pokuta 9 958,18 €. Kedže meranie je v 15 min. intervaloch, tak aj za veľmi krátke prekročenie je vysoký trest.

Na vyhodnotenie možnosti prekročenia dala ZSDis dosť dlhý čas. U veľkých FVE odporúčam aby si majitelia nechali prejsť striedače či majú aktivované obmedzovanie maximálneho výstupného výkonu. U malých domových FVE a FVZ to až také kritické nie je, viď vyššie. Ale aj tak si s dodávateľom, správcom alebo iným odborníkom vydiskutujte či vaše striedače nemôžu pustiť von viac ako je inštalovaný výkon FVE/Z. Určite si však dávajte pozor na komunikáciu zo strany ZSDis, kde by vás v týchto prechodných mesiacoch informovali, že ste prekročili MRK.

Potom by sta mali dve možnosti: A. nechať si od technika vašej značky striedačov aktivovať obmedzenie výstupného výkonu. Viaceré striedač to vedia a dajú sa softvérovo nastaviť. B. doinštalovať meranie výkonu a aktivovať pri vyššom výkone FVZ dodatočnú spotrebu (ohrev vody bojleri, …), tak aby z FVZ neodchádzal vyšší výkon von k meraniu.

Záver?

Iná otázka však je, že táto časť legislatívy a jej využívanie je choré v samotnom svojom nastavení. Inštitút MRK je vec potrebná, ale v podstate je potrebná pre technológiu správy elektrickej sústavy založenej na papierovej “účtovnej” knihe a zápisoch husím brkom namáčaným do kalamára s atramentom. Dnes nám technológie dovoľujú inakšie možnosti správy sústavy.

Distribučné spoločnosti by sa mohli posunúť do modernejšej energetiky, kde sa takéto záležitosti evidujú a menia dynamicky v závislosti od potreby. Je ale potreba poznamenať, že na skutočne reálne využitie moderných možností by muselo dôjsť k zmene energetických zákonov a vyhlášok ÚRSO.

List posiela iba ZSDis, ale opiera sa o vyhlášku ÚRSO 260/2016 a tá platí aj pre SSE-D a VSD (aj miestne distribučné sústavy). Predpokladám teda, že k fakturácii prekročenia MRK dôjde aj u týchto RDS. Či bude nejaké prechodné obdobie monitorovania neviem. Dúfam, že áno.

O problematike novej energetiky riadenej reálnymi potrebami, decentralizovanej a lokálnej bude 30. 3. 2017 2. ročník konferencie Smart Energy Forum Bratislava. Na túto akciu vás srdečne pozývame. Registrácia bola otvorená a je možné sa prihlásiť tu: SmartEnergyForum.sk/prihlaska/.

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.