SSE-D vyhodnocuje MRK už od roku 2014

Na konci minulého týždňa sme sa venovali vlne listov ZSDis ohľadom dodržiavania Maximálnej rezervovanej kapacity MRK v článku: Kontrola MRK – ďalší tlak na OZE. ZSDis oznámila výrobcom, že bude využívať to čo jej legislatíva dáva právo (a vlastne aj povinnosť) konať. Po prechodnom období monitorovania od 1. 7. 2017 spustí fakturáciu prekročenia MRK výrobcov. Obrátili sme sa s otázkami monitorovania a fakturácie prekročenia MRK na zvyšné dve RDS. Odpovedi z VSD sme zverejnili tu. Týmto článkom sa dostávame j tretej RDS – SSE-D, a.s.

Za Stredoslovenskú energetiku – Distribúciu, a.s. odpovedá p. Ing. Michal Grof, riaditeľ sekcie Kancelária predstavenstva.

SSE-D situáciu s MRK vyriešila už pred dlhým časom

EW: Distribučné sústavy sú dynamickým technickým organizmom, kde pre ich správnu funkciu platia pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Jedným z nich je definícia maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej MRK). MRK je stanovené samostatne pre odberateľov aj výrobcov. Súčasná legislatíva – vyhlášky ÚRSO aj cenové rozhodnutia majú jasné pravidlá na dodržiavanie MRK a platby za prekročenie. Pristupuje Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D) k vyhodnocovaniu MRK na strane odberateľov a na strane výrobcov?

MG: SSE-D, a.s. vyhodnocuje od roku 2014, podľa platnej legislatívy a platných cenových rozhodnutí, dodržiavanie dohodnutých parametrov maximálnej rezervovanej kapacity výrobcov elektriny v odovzdávacom mieste.

EW:  Väčšina výrobcov je vybavená na odbernom a odovzdávacom mieste digitálnym meraním elektrických veličín oboma smermi – výroby (a dodávky) aj odberu. Pri väčších výrobcoch je zvyčajne MRK výrobcu značne väčšia ako MRK ich spotreby. Avšak u malých výrobcov, napr. domácnosť, je pravdepodobnejšie, že MRK odberu (spotreby) je vyššia ako MRK výroby. Čo by podľa vás mal výrobca spraviť, aby prekračovaním MRK neohrozoval vašu sústavu?

MG: Pre inštaláciu a prevádzku zdrojov na výrobu elektriny v domácnostiach (malé zdroje) platia Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D, a.s.

Dodržiavaním Technických podmienok pripojenia sa eliminuje stav ohrozenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej sústavy prevádzkou zariadenia na výrobu elektriny.

Zároveň platí pre všetkých výrobcov elektriny povinnosť osadiť meradlo s funkcionalitou na zaznamenávanie dôležitých javov a tokov medzi DS a miestom výroby. SSE-D, a.s. monitoruje dodržiavanie stanovených podmienok pripojenia.

EW: Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDis) aktívne oslovila výrobcov v svojom regióne zodpovednosti, že od 1.1.2017 začne monitorovať, a od 1.7.2017 vyžadovať platby za prekročenie MRK. Je pravdepodobné, že najmä menší výrobcovia vo vašom regióne si nie sú vedomí potenciálnej možnosti prekročenia MRK výrobcu. Plánujete, podobne ako ZSDis, dať možnosť prechodného obdobia aby si výrobcovia mohli zistiť, že im toto nebezpečie hrozí a zabezpečiť technické a administratívne opatrenia aby neprekračovali hodnotu MRK?

MG: Prekročenie MRK pri dodávke elektriny do distribučnej sústavy je v platnej legislatíve od roku 2012. Aplikácia technických opatrení na dodržiavanie MRK je vecou výrobcu elektriny, podľa obchodno- technických podmienok pripojenia k DS, ktoré je potrebné dodržiavať momentom pripojenia k DS a spustenia výroby elektriny. SSE-D, a.s. oficiálne neposkytuje prechodné obdobie na nevyhodnocovanie prekročenia MRK, ale prvé mesiace po pripojení monitoruje správanie sa výrobcu prostredníctvom nameraných hodnôt na vstupe do distribučnej sústavy. Výrobca má rovnako možnosť svoje správanie priebežne kontrolovať podľa informácii a údajov, ktoré sú zaznamenané na meracom prístroji.

EW: Ako už bolo spomenuté, prevádzkovanie regionálnej distribučnej sústavy je komplexná a zodpovedná činnosť. Na jej bezproblémovom chode závisia množstvá aktivít a aj životov. Akým spôsobom vidíte, že by výrobcova elektriny z OZE a KVET mohli aktívne prispieť k stabilnejšej prevádzke vašej sústavy?

MG: Výrobcovia elektriny by mali venovať náležitú pozornosť najmä dodržiavaniu technických podmienok pripojenia k distribučnej sústave, počas celej doby prevádzkovania výrobného zdroja a aktívne komunikovať s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy náhle a neočakávané zmeny pri prevádzke výrobného zdroja.

EW: ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Opäť dodatok a odporúčanie redakcie

Dovolím si malý technický nesúhlas. Práve fotovoltiky inštalované v počiatočných rokoch, alebo aj v súčasnosti menej skúsenými inštalátormi, môžu v niektorých krátkych a špecifických časoch produkovať väčší výkon ako je jej MRK. Príkladom môžu byť dnešné dni – mrazivé a súčasne vysoko svetelné podmienky. Vtedy môže FV panel produkovať aj viac ako 10 – 15 % nad svoju štítkovú hodnotu. A ak striedač neoreže túto nadprodukciu na hodnotu MRK (ako aj inštalovaného výkonu) tak sa môže stať, že MRK by bolo prekročené.

V prípade prekročenia hodnoty MRK zariadenia na výrobu elektriny je riešené v súčasne platnom cenovom rozhodnutí ÚRSO 017/2017/E v bode 1.1.19). (tu: 0017_2017_E alebo na stránkach ÚRSO):

Ak na odbernom mieste dôjde v kalendárnom mesiaci k prekročeniu RK nad zmluvne dohodnutú hodnotu, uhradí užívateľ distribučnej sústavy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy SSE-D päťnásobok mesačnej tarify (dvanásťmesačnej, trojmesačnej, mesačnej) dohodnutej RK za každý MW najvyššieho prekročenia nad zmluvne dohodnutú hodnotu. … V prípade ak dôjde na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste k prekročeniu MRK, uhradí užívateľ distribučnej sústavy za hodnotu nad zmluvne dohodnutú MRK pätnásť násobok (15 násobok, poznámka redakcie) mesačnej tarify mesačnej RK. Prekročenie RK a MRK sa vyhodnocuje mesačne a cena sa uplatňuje na celý mesiac, v ktorom došlo k prekročeniu. …“

Tieto hodnoty sme zhrnuli do tabuľky (hodnoty v znení opraveného rozhodnutia 0164_2017_E):

Pripojenie VVN hladina VN hladina nn hladina nn hladina
€/kW/mesiac €/kW/mesiac €/A/mesiac prepočítané na
€/kW/mesiac
Tarifa za RK 2,804 4,7484 0,16 0,696
15 x Tarifa za RK 42,06 71,226 2,4 10,43

Ako vidno z tabuľky vyššie, tak prekročenie MRK o jeden kW v danom mesiaci, je pomerne drahá záležitosť. Preto je vhodné sa presvedčiť, či vaša FVE/Z je nastavená tak aby k prekročeniu MRK nemohlo dôjsť v žiadnom prípade. Ako bolo spomínané v článku týkajúcom sa ZSDis – prekročenie MRK u domácnosti je nepravdepodobné, ale nie nemožné.

Preto ak si nie ste istí, že v čase možnej nadprodukcie vašej FVE/Z máte zaistenú spotrebu, alebo nedôjde k prekročeniu  MRK, tak radšej potenciálne financie za „pokutu“ preventívne venujte do kontroly nastavenia striedača(ov). Väčšina moderných a používaných striedačov má možnosť nechať nastaviť maximálny výstupný výkon. Tu si aj treba uvedomiť, že štandardný výkon striedača nemusí odpovedať vášmu inštalovanému výkonu (teda aj hodnote MRK). Príklad na FVZ je použitý striedač rady 10 kW, ale nainštalovaných 40 x 240 Wp FV panelov. Inštalovaný výkon je v tom prípade 9,6 kW. Za mrazivého a slnečného dňa teda z FVZ môže ísť aj 11 kW výkonu. To by znamenalo „pokutu“ 10,43 €.

Pri pozemnej FVE  s výkonom 1 MW (1 000 kW) prekročenie MRK môže v takých podmienkach byť aj rádovo desiatky kW, tzn. základná sadzba 71,23 €/kW sa ešte násobí desiatkami. A nakoľko viem o prípadoch nadprodukcie, nie sú to nereálne situácie.

O problematike novej energetiky riadenej reálnymi potrebami, decentralizovanej a lokálnej bude 30. 3. 2017 organizovaný 2. ročník konferencie Smart Energy Forum Bratislava. Na túto akciu vás srdečne pozývame. Registrácia bola otvorená a je možné sa prihlásiť tu: SmartEnergyForum.sk/prihlaska/.

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.