SOLARIS: FVE ako budúci odpad – časť 3.

V prvej časti série článkov o komponentoch FVE ako budúceho odpadu sme sa venovali najmä definícii pojmov, a aj tomu, pre koho pri inštalovaní FVE/Z je potrebné sa zákonom o odpadoch zaoberať. Druhá časť sa venovala povinnostiam “výrobcov” – tých čo uvádzajú výrobok na slovenský trh. A aj teraz chcem poďakovať pani Ing. Elene Bodíkovej, PhD. zo spoločnosti VIK s.r.o.  za inšpiráciu pre napísanie tejto série. V podstate ide o zjednodušený výklad zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotný zákon má viacero častí o odpadoch: elektrozariadenia;  batérie a akumulátory , obaly , vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky (mimo záujem tohto článku). Na začiatku pokračovania si ešte zopakujeme v skrátenej verzii na koho sa povinnosti zo zákona vzťahujú: kohokoľvek, kto uvádza na náš trh prvýkrát výrobok – výrobca, alebo dovozca.  Teda, tí čo kupujú svoje komponenty od slovenského subjektu sú týchto povinností ušetrení. V tejto tretej a záverečnej časti sa na základe prezentácie p. Bodíkovej pozrieme na povinnosti pri obaloch – § 52 zákona. (P.S.: batériám sa pre ich rozsiahlosť v tomto seriáli nebudeme venovať).

Obaly ako budúci odpad

Obalom je v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v štvrtej časti samostatný štvrtý oddiel začínajúci § 52 “Základné ustanovenie”:

(1) Tento oddiel upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom

a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Dôležitým je v tomto paragrafe odsek (12) “Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.” Takže až na výnimky je rovnaký prístup ako pri elektrozariadeniach – ten kto uvádza na trh výrobok je aj zodpovedný. Preto aj tu: ten kto kupuje svoj tovar od slovenského subjektu na Slovensku je už druhý v poradí a povinnosti sa teda týkajú jeho dodávateľa.

Čo je to teda obal

Obal je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa…; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.


odpad prezentacia 1sPríklad „prezentácie“:

  • Reklamný stojan alebo reklamný panel s výrobkom na jednorazové použitie

odpad prezentacia 2

 • Visací štítok zavesený priamo na výrobku
 • Zásobník na výrobky v mieste predaja určený na jednorazové použitie (napr. zásobník na žuvačky, lízanky, malé hračky…)

odpad surovina 1Príklad „suroviny“:

 • Pekáreň dováža múku, cukor, soľ… zabalené v papierových vreciach
 • Výrobca elektroniky dováža zabalené súčiastky

odpad surovina 2

Spotrebiteľský obal:

odpad spotreba 3
odpad spotreba 2Obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.odpad spotreba 1

Skupinový obal:

odpad skupina 2Obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.

odpad skupina 1

Prepravný obal:

Obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.

odpad preprava 1odpad preprava 2

Výrobca obalov

Je ním fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),
d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

Zber, zhodnocovanie a recyklácia odpadov z obalov

Výrobca je povinný zabezpečiť:

 • zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie,
 • zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške jeho zberového podielu.

Povinnosti

 • Registrovať sa v Registri MŽP SR
 • Oznámiť MŽP SR každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti o zápis do registra  do 30 dní od vzniku zmeny
 • Plniť povinnosti individuálne alebo kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
 • Pri individuálnom plnení povinností požiadať MŽP SR o autorizáciu
 • Plniť propagačné a vzdelávacie aktivity

Ak výrobca obalov nepreukáže, že ním uvedené obaly na trh alebo do distribúcie nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, považuje sa odpad z týchto obalov za súčasť komunálnych odpadov. Výrobca obalov môže plniť vyhradené povinnosti individuálne, len ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.

Zloženie a označovanie obalov

Označovanie nie je povinné, ale ak sa výrobca rozhodne obaly označiť, potom to musí urobiť predpísaným spôsobom:

 • Obsah olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu ≤ 100 mg/kg (výnimka kryštálové sklo, plastové debny a palety).
 • Plastové debny a plastové palety – označenie …
 • Výrobca obalov zo skla alebo výrobca výrobkov plnených do obalov zo skla.

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady.EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.