SOLARIS: FVE ako budúci odpad – časť 2.

V predchádzajúcej časti článkov o komponentoch FVE ako budúceho odpadu sme sa venovali najmä definícii pojmov, a aj tomu, pre koho pri inštalovaní FVE/Z je potrebné sa zákonom o odpadoch zaoberať. A aj teraz chcem poďakovať pani Ing. Elene Bodíkovej, PhD. zo spoločnosti VIK s.r.o.  za inšpiráciu pre napísanie tejto série. V podstate ide o zjednodušený výklad zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Samotný zákon má viacero častí, pre jednotlivé skupiny budúcich odpadov: elektrozariadenia (tu patrí samotná fotovoltika), batérie a akumulátory (pre ostrovné a hybridné FVE), obaly (podstatné pre inštalatérov, ktorí dodávajú v obaloch), vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky (mimo záujem tohto článku). Na začiatku pokračovania si ešte zopakujeme v skrátenej verzii na koho sa povinnosti zo zákona vzťahujú: kohokoľvek, kto uvádza na náš trh prvýkrát výrobok – výrobca, alebo dovozca.  Teda, tí čo kupujú svoje komponenty od slovenského subjektu sú týchto povinností ušetrení.

Povinnosti výrobcu

Základné povinnosti sú v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v štvrtej časti “ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV”. Prvý oddiel § 27 rieši základné ustanovenia a v ods. (4) a (6):

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu, … plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku
 • zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. apríla,
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu; ustanovenia písmen e) a g) týmto nie sú dotknuté.
 • Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) až k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:

a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo

b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).

Stručný zoznam povinností na základe prednášky p. Bodíkovej

odpad

 • Vyrobiť a navrhnúť elektrozariadenie podľa osobitných predpisov
 • Označiť elektrozariadenie identifikáciou výrobcu
 • Označiť elektrozariadenie symbolom preškrtnutého kontajnera
 • Pri predaji elektrozariadenia uvádzať výšku recyklačného poplatku
 • Pre každý typ výrobku poskytnúť informácie pre spracovateľov elektroodpadov o environmentálne šetrnom spracovaní elektroodpadu do jedného roka od uvedenia elektrozariadenia na trh
 • zabezpečiť zber elektroodpadu na celom území SR nasledujúcimi formami:
  • ak ide o elektroodpad z domácností,
   • spätným zberom elektroodpadu,
   • oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
   • oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,
  • ak ide o elektroodpad iný ako z domácností,
   • výrobcom elektrozariadenia dodávajúceho elektrozariadenie nahrádzajúce odovzdávaný historický elektroodpad (= uvedený na trh pred 13.8.2005),
   • oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu na spracovanie podľa tohto zákona,
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu spracovateľovi elektroodpadu,
 • zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník* z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia,
 • zabezpečiť v stanovenom rozsahu kompletné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,

Individuálne plnenie povinností

Výrobca je povinný:

 • vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s elektroodpadom počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,
 • dodržiavať podmienky udelenej autorizácie (požiadavky na žiadosť vo vyhláške č. 373/2015),
 • uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom pre elektroodpady, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce,
 • vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s elektroodpadom, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov, (požiadavky vo vyhláške č. 373/2015)
 • predložiť na vyžiadanie MŽP SR A KC doklady preukazujúce správnosť údajov a informácií,
 • bezodkladne informovať MŽP SR o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jeho činnosti,
 • doručiť MŽP SR každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok Správu o funkčnosti systému individuálneho nakladania, (obsah vo vyhláške č. 373/2015)
 • zverejniť v ustanovenom rozsahu údaje zo správy na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
 • uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy, najmenej počas troch rokov od jej doručenia MŽP SR,
 • oznámiť MŽP SR každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie MŽP SR oznámenú zmenu preukázať,
 • plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného KC vo vzťahu k presahujúcemu množstvu a z jeho určenia za osobu zodpovednú za zabezpečenie náhradného odvozu,
 • oznámiť presahujúce množstvá KC; na základe zmluvných podmienok môže tieto množstvá poskytnúť v prospech ostatných klientov KC.

Vytvorenie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému individuálneho nakladania a zaobchádzania s elektroodpadom preukazuje výrobca elektrozariadenia, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, počas celej doby jeho individuálneho plnenia vyhradených povinností MŽP SR, prvýkrát však pri žiadosti o udelenie autorizácie individuálneho plnenia povinností, najmä:

a) špecifikovaním elektrozariadenia, pre ktoré bude zabezpečovať plnenie vyhradených povinností,

b) špecifikovaním elektroodpadu, ktorý bude predmetom jeho systému individuálneho nakladania s elektroodpadom,

c) uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému individuálneho nakladania s elektroodpadom, a to opisom spôsobu ich zabezpečenia, vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykonávanej minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia a zneškodnenia elektroodpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie, vo vzťahu k zberu, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním spôsobu plnenia cieľov a záväzných limitov ustanovených pre elektroodpady (podrobnosti vo vyhláške 373/2015),

d) predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre jeho systém individuálneho nakladania s elektroodpadom zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie elektroodpadu,

e) špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s elektroodpadom v súlade s udelenou autorizáciou; na vyžiadanie MŽP SR predložiť aj špecifikáciu nákladov; ustanovenia Obchodného zákonníka týmto nie sú dotknuté,

f) údajmi o rozsahu územného pokrytia SR na účely zabezpečenia zberu elektroodpadu,

g) preukázaním výšky a druhu záruky, a to formou potvrdenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o zodpovedajúcej výške finančných prostriedkov na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu alebo potvrdenia poisťovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia (spôsob výpočtu a preukazovania vo vyhláške).

Kolektívne plnenie povinností

 • Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov.
 • Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
 • Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.
 • najneskôr do 31. marca kalendárneho roka informovať zastúpeného výrobcu o rozsahu plnenia cieľov  a limitov, ktoré za neho plnila v predchádzajúcom kalendárnom roku,
 • vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami v rozsahu minimálne 5 % z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov a následne ohlasovať KC a Slovenskej inšpekcii životného prostredia nedostatky zistené týmto overením,
 • bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona,
 • Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná:

a) vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,

b) uzavrieť za nediskriminačných podmienok s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví záujem, zmluvu o plnení vyhradených povinností, s výnimkou uvedených prípadov,

d) plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade:

1. evidenčných a ohlasovacích povinností

1.1. viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,

1.2. podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,

1.3. na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,

2. zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie cieľov a limitov zberu, zhodnocovania a recyklácie.

 • Organizácia zodpovednosti výrobcov nie je povinná uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak výrobca vyhradeného výrobku
  • nie je ochotný akceptovať jej všeobecné zmluvné podmienky jednotne uplatňované vo vzťahu k zastúpeným výrobcom,
  • je v úpadku,
  • má voči akejkoľvek organizácii zodpovednosti výrobcov neuhradené záväzky evidované v registri vedenom príslušným koordinačným centrom, alebo
  • vykonáva svoju činnosť v takom rozsahu, ktorý by pre organizáciu zodpovednosti výrobcov predstavoval odôvodnené riziko, že nebude môcť riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky voči zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov, najmä však príslušné ciele zberu a záväzné limity.

V tretej časti sa na základe prezentácie p. Bodíkovej pozrieme na povinnosti pri obaloch – § 52 zákona.

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady.EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.