Výroba elektriny v medziach zákona – aktuálne po 1. 1. 2019

Od 1. Januára 2019 vstúpi v účinnosť novela zákona o podpore OZE (a VÚKV), ktorá je aj najrozsiahlejšou zmenou v OZE od jej uzákonenia v roku 2009. I napriek tomu, že je to zmena najväčšia, neznamená, že je to aj pozitívna zmena. Novela má pár kladných bodov, ale celkovo rozvoj OZE iba sprísňuje a obmedzuje. Ťažisko zákona o podpore sa viac presúva na podporu vysoko účinnej výroby elektriny a tepla (vyššie spomínané VÚKV). V laickej reči: od podpory OZE k spaľovaniu uhlia, zemného plynu a biomasy. Nechám však náreky nad nedobrým zákonom a pozriem sa na zákonné možnosti výroby elektriny z OZE.

5 spôsobov ako na elektrinu

Prvá možnosť výroby elektriny je definovaná v zákone o energetike, ďalšie štyri v zákone o podpore OZE:

 1. Výroba elektriny výlučne na vlastnú spotrebu.
 2. Klasická výroba s doplatkom.
 3. Malý zdroj.
 4. Lokálny zdroj (novinka možná od 1. 1. 2019).
 5. Aukcie (novinka možná od 1. 1. 2019).
 6. Modernizácia a rekonštrukcia – po 1. 1. 2019 nie je možná u výroby z OZE.

Každý z týchto spôsobov má svoje špecifiká, niektoré vylučujú výrobu elektriny z OZE, niektoré iba výrobu elektriny zo slnečnej energie.
Bližšie detaily aj s odkazmi na zákonné pasáže budú vysvetlené v samostatných článkoch.

Výroba výlučne na vlastnú spotrebu

Toto je najprirodzenejší spôsob výroby elektriny. Na Slovensku je cez 2,2 mil. osobných automobilov, ďalších vyše milióna ostatných vozidiel. Asi každé z nich má batériu a alternátor na jej dobíjanie. Máme už viac ako 5 mil. mobilných telefónov, skoro každá domácnosť má kalkulačku s malým solárnym panelíkom. Rodinné domy stále viac obľubujú solárne lampy v záhradách.

To všetko je výroba elektrickej energie. Energetický zákon definuje, že energetické zariadenie je čokoľvek čo premieňa primárnu energiu (pohyb, teplo, slnečné lúče, …) na elektrinu. Zároveň tento zákon stanovuje, že akákoľvek výroba elektriny je podnikanie. No a aby každý majiteľ automobilu alebo záhradnej solárnej lampičky nemusel plniť rovnakú byrokraciu ako napr. Slovenské elektrárne, a.s., tak je v zákone stanovené, že aj výroba elektriny výlučne pre vlastnú spotrebu nie je podnikanie.

Najdôležitejšie na tomto ustanovení je, že s výnimkou paragrafov 12, 13 a 14 sa na takúto výrobu nevzťahujú ustanovenia tohto energetického zákona.

Pri tejto výrobe však treba pamätať na dve veci:

 • Od januára 2019 bude nevyžiadaná dodávka zakázaná a teda trestaná – až odpojením od sústavy. To znamená, že pojem “výlučne pre vlastnú spotrebu” je nutné brať doslovne.
 • Bez ohľadu na samotnú technológiu výroby je potrebné ÚRSO oznámiť začiatok, zmenu a skončenie výroby. Do 30 dní od je nastania tejto udalosti. Tlačivá s popisom sú tu.

“Klasická” výroba z OZE s doplatkom

Tento spôsob pozná a robí približne 2 700 výrobcov elektriny z OZE a KÚKV. Zoznam z minulého roka aj s ich výrobou za rok 2017 je na stránkach úradu: Zverejnenie údajov podľa § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov za rok 2017.

Takáto výroba mohla začať po zverejnení zákona o podpore č. 309/2009 a čiste teoretický je možné začať ju aj dnes. Bohužiaľ od decembra 2013 sa všetky tri oprávnené regionálne distribučné spoločnosti (RDS) rozhodli zaviesť tzv. stop stav. Od vtedy nie je možné pripojiť nový OZE zdroj s doplatkom na celom území Slovenska. Malú výnimku tvoria do 31. 12. 2018 malé zdroje (do 10 kW) na území Vývhodoslovenskej distribučnej, a.s.

Reálne neočakávam, že by RDS tento stop stav po 1. 1. 2019 zrušili. Takže asi ani nie je možné očakávať, že by sa po novom roku novú doplatkové systémy pripájali. Navyše sa MH SR a poslanci rozhodli, že po novele celkovo s možnosti výroby s doplatkom vylúčia výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltiku). Preto ani na východnom Slovensku už nebude možné pripájať malé zdroje s doplatkom.

Malý zdroj

Malý zdroj (MZ) je akákoľvek výroba elektriny z OZE do 10 kW. Takto je definované v energetickom zákone. Ten aj stanovuje, že ak je to výroba v malom zdroji, je na domácnosti a vzdá sa doplatku, tak je aj tento spôsob nepodnikaním v energetike. To opäť zjednodušuje byrokraciu, a ani takýto zdroj nemusí plniť všetky povinnosti klasickej podnikateľskej výroby elektriny.

Zákon o podpore OZE ešte viac upresňuje spôsob realizácie Malého zdroja. V § 4a stanovuje ako treba postupovať pri pripájaní MZ. Základná podstata sa novelou nemení, ale drobné zmeny prináša v “papierovačke” okolo realizácie.

Dôležité ja rozlišovať, či MZ bol realizovaný za vlastné financie, alebo s podporou zo štátneho rozpočtu (cez program Zelenej domácnostiam). V prvom prípade má takýto zdroj nárok na odber elektriny zo strany distribučnej spoločnosti – prebytky teda môže slobodne posielať do DS. V druhom prípade však majiteľ (výrobca) dostal podporu štátu a o právo na odber prebytkov prišiel. Na východe aj západe RDS prebytky prijímali, na strede sa takýmto prebytkom bránili. Ako to bude po 1. 1. 2019 uvidíme.

Lokálny zdroj

To čo predstavuje Malý zdroj pre domácnosti je Lokálny zdroj (LZ) pre ostatných. Výroba prednostne na pokrytie vlastnej spotreby. SAPI o tento inštitút dlho bojovalo a po 5 rokoch práce sa LZ stáva od 1. 1. 2019 realitou. Viac k snahe SAPI tu: Lokálny a malý zdroj – keď Slovensko predbehlo EU.

Pri LZ si treba už od začiatku návrhu uvedomiť, že prebytky nie je možné odovzdávať (ani zadarmo) do distribučnej sústavy. Distribučka musí strpieť iba nedokonalú reguláciu – musí tolerovať do 10 % inštalovaného výkonu, maximálne počas dvoch štvrťhodín. Potom má právo na odpojenie zdroja – nakoľko zväčša nebude možné odpojiť iba výrobu, bude mať právo na odpojenie aj spotreby. Takže dobrý návrh bude kľúčový pre správne fungovanie LZ.

Zákon oslobodzuje LZ od platby TPS (tarifa za prevádzkovanie systému – cca. 26 €/MWh), avšak nie od platby spotrebnej dane z elektriny (1,32 €/MWh) a TSS (tarifa za systémové služby – cca. 8 €/MWh).

Firmy a iní spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú ušetriť vlastné financie, tým že si vyrobia elektrinu lacnejšie ako by ju kupovali, si musia dobre prepočítať, či má pre ne LZ ekonomický zmysel. Všetky ukazovatele hovoria, že áno. Ale samozrejme je to na zvážení samotného investora.

Tak ako v iných spôsoboch, tak aj legislatívne okolnosti budú ešte rozobraté v samostatnom článku.

Aukcie

Tak ako LZ, aukcie prináša prvýkrát novela 309/2018. Je to v podstate tender na obstaranie elektriny – Ministerstvo hospodárstva SR bude vyhlasovať aukcie v budúcom roku, skôr sa dá očakávať až v druhej polovine.
Na základe skúseností s iných európskych krajín sa dajú očakávať tieto postrehy:

 1. Aukcie vygenerujú celkom nízke ceny produkovanej elektriny. U fotovoltiky by som odhadoval niekde okolo 50 €/MWh.
 2. Akcie budú riešiť veľké finančné inštitúcie – zväčša nadnárodné. Nejakú vyššiu účasť slovenských firiem a investorov nie je pravdepodobné očakávať.
 3. Pokiaľ MH SR dodrží “technologickú neutralitu”, tak iné ako FV zdroje sa nebudú inštalovať.

Podľa predbežných a neoficiálnych informácií je možné očakávať okolo 200 MW nových aukcií za rok. Keď budú k dispozícii nové informácie, tak ich samozrejme zverejníme.

Poznámka: Modernizácia a rekonštrukcia

Modernizácia a rekonštrukcie súčasných zdrojov nie je samozrejme jeden zo spôsob výroby elektriny. Je to len možnosť ako sa už funkčné elektrárne dočkajú nových finančných zdrojov. Bohužiaľ novela doniesla ďalšiu negatívnu záležitosť: modernizácia a rekonštrukcia súčasných zariadení sa vzťahuje iba na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

Výroby založené na obnoviteľných zdrojoch energie nebudú môcť byť podľa tejto novely rekonštruované a rátať s novou podporou. U FV zdrojov si v súčasných podmienkach viem predstaviť, v hraničnom prípade, aj rozumnú prevádzku na komerčných prístupoch, u vody alebo bioplynu zatiaľ nie. Celkovo je toto ustanovenie zákona (§ 3c) značne reštriktívny a ministerstvo a parlament tak znehodnocujú investície ľudí do tejto novej energetiky. Investori v rokoch 2009 až 2013 investovali niekoľko miliárd €, ľudia im cez TPS tieto investície splácajú po dobu 15 rokov. A teraz na návrh ministerstva schválil parlament, že sa tieto investície po skončení doplatku nezúročia. Myslím, že je to nerozumné plytvanie a dúfam, že do roku 2025, kedy začnú “vypadávať” OZE zdroje z podpory doplatkom, dôjde k rozumnejšej úprave zákona o podpore.

Záver

Riaditeľka SAPI, p. Galeková, nedávno navrhla aby sa prestal používať pojem “podpora OZE” a namiesto toho sme seriózne začali hovoriť iba o možnostiach “rozvoja OZE”. V tejto otázke s ňou absolútne súhlasím. Je na čase aby sme prestali riešiť podporné mechanizmy, stačí ak štát prestane prekážať a v legislatíve iba nastaví jednoduché, kontrolovateľné a hlavne (to slovo neznášam, ale) transparentné mechanizmy rozvoja energetiky a OZE.

Z prezentácie pre SBA.sk

Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky. Treba si však uvedomiť naše ústavné právo zákony čítať a slobodne si ich vysvetľovať.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

13 myšlienok na “Výroba elektriny v medziach zákona – aktuálne po 1. 1. 2019

 1. Ďakujeme za informácie p. Šimon, ste šikovný. Musím povedať, že nie všetke opísané body nás tešia, ale v podstate zázraky sme už asi ani neočakávali.
  Uvidíme, ako bude fungovať pripájanie lokálneho zdroja v realite, aké prekážky budeme musieť zdolávať na jednotlivých RD a možno colnica, URSO,…atď.
  Ešte raz ďakujem, že všetky zmeny dôkladne sledujete a verejnosti jednoduchšie podávate.
  Varga

 2. vela ludi caka ze im štat da dotaciu no po prepoctoch sa ukazalo ze je to skoro jedno ci to daju zo svojich zdrojov alebo z dotaciou. stat jednov rukov dava a druhov berie klasika. to je podobne ako ked si preratate z vaseho prijmu 60-70% pohlti stat. dane dph poplatky atd

  dalsie je vzniklo vela firiem aby sa len nabalilo a videl som take instalacie a katastrofa. ani nechapem ze presli reviziov 🙂

  1. No čo sa týka dotácie na MZ cez Zelenú domácnostiam – znalý človek si vie zrealizovať podobne ako píšete, za podobnú cenu ako keby dostal podporu. Zelená domácnostiam má význam najmä pre tých čo fotovoltike vôbec nerozumejú.
   Podvodníci sú v každej oblasti, a je na ľuďoch a trhu aby ich neprijali. Na školení inštalatérov OZE pred touto nepoctivou cestou varujem, bohužiaľ ale je pre niektorých lákavá.

 3. Dnes som narazil na tento WEB , ktory mi velmi pomohol zorientovat sa v problematike. Som elektrikar, planujem instalovat cca 6KW(3f menic) fotovoltaiku bez dotacii, vsetko si hradim sam. Vsetko si budem intalovat sam,akurat mi to nakoniec musi firma, ktora ma opravnenie na instalaciu odobrit a urobit reviziu. Jedine co ma zarazilo, je to, ze mi kazdy prizvukoval (voalal som aj do SSD), ze nemozem dodat ani watt do distribucnej sieti, inac budem platit pokuty. Tu som sa docital, ze mozem prebytky volne posielat do DS. Jasne ze to robit nechcem, ale ziadna regulacia tomu nezabrani aby nic neuslo von.
  Tak ako to vlastne je? Mozem volne posielat prebytky do DS?
  Moze sa napr. stat ze mi odite 2kw spirala a v tom pripade pojdu 2kw do DS az kym ju nevymenim. Ako sa zachova v takom pripade SSD?

  1. V prípade, že si MZ (malý zdroj na domácnosti podľa § 4a) zrealizujete bez prostriedkov štátneho rozpočtu, teda za vlastné, tak máte právo na výkup elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny (§ 3 ods. 1. písm. b) zákona č. 309/2009 – http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-309.
   V § 4a podľa, ktorého sa chcete pripojiť je výslovne napísané v ods. (8) Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak mu bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu. Vy nebudete mať poskytnutú podporu a tak máte stále nárok na spomínaný výkup.
   V tomto prípade ide prevádzkový poriadok SSD proti zákonu. Bohužiaľ to stále nechcú uznať.

 4. Dobry den,

  v prvom rade Vam dakujem za zrozumitelny clanok ohladom legislativy OZE.

  Ak mozem, mal by som otazku.

  Planujem si svojpomocne postavit fotovolt. elektraren s tzv grid-free menicmi. Su to on-grid menice, ale maju limiter aby neboli pretoky do siete. Splnaju podmienku galvanickeho oddelenia aj vypnutia sa ak nie je v sieti napatie.
  http://eskutr.cz/cs/gridfree-komponenty/791-gridfree-menic-230v-sun-1000g-vstup-22-60v.html

  Prebytky by som teda dodavat do siete nemal, mozno v jednotkach Wh za mesiac pri nahlej zmene vykonu, kedy menic pomalsie reaguje. Ale to iste sa stane aj napr. pri vypnuti roztoceneho elektromotora – tiez chvilu generuje.

  Elektromer mam stary, nie stvor-kvadrantovy.

  A teraz ake mam moznosti ohladom ZSE a oznamenia im tohto zdroja. Nechcem nic dodavat do siete, len nechcem dostat pokutu za nieco, co som nesplnil.
  1) Oznamit ZSE tento zdroj ako “vylucne na vlastnu spotrebu” podla energetickeho zakona. Nahodne prebytky v radu jednotiek Wh mesacne hadam nebudu riesit. V tomto pripade mi asi nepridu namontovat novy elektromer. Spravne ? Stacilo by mi poslat tlacivo “Oznámenie o zacatí prevádzky zdroja podla § 4 odsek (2) energetického zákona” ?
  Splna moj system podmienky zdroja “vylucne na vlastnu spotrebu” ?
  Potrebujem v tomto pripade mat spravenu reviziu mojej instalacie reviznym technikom (elektrikarom) ?

  2) alebo by som musel svoj zdroj nahlasit ako “Maly Zdroj v domacnosti” podla zakona o OZE ? To mi ale pride zlozitejsie a zda sa mi, ze distribucky to nemaju rady. (nemam podporu zo systemu “Zelena domacnostiam”)

  3) asi by sa to nemalo, ale nezvykne sa to robit aj tak, ze clovek si elektraren postavi a neoznami to ZSE ?

  Dakujem,
  Jozef

 5. V zásade možnosť 1) nie je možná – “Výlučne” je bez akýchkoľvek pretokov. Od 1. 1. 2019 je v zákone aj nevyžiadaná dodávka s trestom odpojenia spotreby (a aj pokút).

  V zásade je najlepšie riešenie možnosť 2) – malý zdroj podľa § 4a. Len treba dodržať všetky zákonné ustanovenia. V ZSD nemajú problém a zákon plnia a tak vám prípadne prebytky bez problémov odoberú (na rozdiel od SSD).

  Možnosť 3) je ošemetná – pri prípadných prebytkoch už to nie je “výlučne na vlastnú spotrebu” a tak prichádza k porušeniu zákona – viď odpoveď k bodu 1). Táto možnosť je pre dve skupiny: A. tí čo vedia detaily a sú schopní vyregulovať tak, že skutočne nedôjde k pretokom. B. tam kde je násobne väčší odber ako akákoľvek možná výroba.

  Záver: gridfree je dobrá eventualita ale určite len ako Malý zdroj, inak riskujete problémy (viď vyššie).

  P.S.: tú revíziu potrebujete vždy. Ide o značný zásah do elektrických rozvodov a pokiaľ na to nebudete mať “papier” tak vám (asi) poisťovňa nepomôže s poistnou udalosťou. Navyše revízia je aj pre váš pokojný spánok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.