Najdôležitejšia zmena energetického zákona

Od soboty 1. 10. 2022 začala platiť novela energetického zákona č. 251/2012. Táto priniesla niekoľko zmien, a niektoré z nich sú tak zásadné, že zmenia postupne našu energetiku. Dôležité je, že sú to našťastie pozitívne zmeny pre bežných ľudí.

Energetika dostala šancu na zásadnú decentralizáciu

Novela energetického zákona s číslom 256/2022 prináša do tohto zákona obrovské zmeny, ktoré nie sú ešte dnes veľmi viditeľné. Ich dôsledok ale dúfam pocítime skoro a citeľne (opäť zdôrazním, že sú to tentokrát pozitívne zmeny pre bežných ľudí a nevyhnutnú decentralizáciu energetiky). Klasickí (tí veľkí, tradiční mamutí) energetici touto novelou asi nebudú nadšení, ale ja som rád, že nás k takému kroku EÚ “dotlačila”. Za mňa je to jedna z mála dobrých správ z EÚ.

Malé zmeny na začiatok

Viditeľné, ale dôsledkom relatívne malé zmeny nastali v § 4 a v § 12.

Rozšírenie nepodnikania v energetike – § 4 ods. (4)

Pôvodné znenie §4 ods. (4) bolo zamerané na “malý zdroj” a domácnosť. Celkom to spôsobovalo zmätok, nakoľko “malý zdroj” bol definovaný v § 2 a bola to výroba elektriny z OZE a do výkonu 10 kW. Takže akákoľvek zdroj elektriny z OZE do 10 kW bol malým zdrojom.

Potom tu bol § 4 ods. (4), ktorý výrobu v malom zdroji a na domácnosti umožňoval ako nepodnikanie (v energetike, ale toto už ďalej nebudem zdôrazňovať).

No a zákon o podpore OZE má § 4a, a ten malému zdroju na domácnosti (nepodnikaniu) dával špecifický prístup. To viedlo k tomu, že boli vlastne tri stupne malého zdroja.

A ešte sa pridal § 4b – Lokálny zdroj (ďalej LZ). A ak bol LZ do 10 kW, tak bol aj malý zdroj.

Celkom chaos, nie?

Teraz sa to zjednodušilo. Definícia Malého zdroja zo zákona úplne vypadla a z § 4 ods. (4) zasa vypadla domácnosť a výkon sa zvýšil na 11 kW. Citujem celý odsek:

Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW výrobcom elektriny, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu,14) a uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 11 kW prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny.”

Takže od 1. 10. môže mať zdroj do 11 kW ako nepodnikanie a s okolnosťami v § 4a zákona o podpore OZE aj podnikateľ (teda aj akákoľvek právnická osoba).

Toto je dôležitá zmena a mnohým firmičkám to uľahčí výrobu vlastnej elektriny.

VSD, a.s. už na tieto zmeny slušne zareagovalo a zmenili svoj web v sekcii výrobca elektriny. SSD a ZSDis síce vizuálne nič nemenili, ale dá sa o § 4a na firmu požiadať aj u nich.

POZOR: dočasne neodporúčam inštalovať viac ako 10 kW, nakoľko v 309/2009 (podpora OZE) a aj v 609/2007 (spotrebná daň z elektriny) zostalo zaseknutý 10 kW limit. Takže ak sa nechcete registrovať na colnici, mali by ste ísť zatiaľ iba do 10 kW. Pevne verím, že si to panie a páni poslanci uvedomia a tieto logické chyby napravia.

Zvýšenie limitu na žiadosť o výstavbu – § 12

Nepodnikať sa dá aj “výrobou výlučne na vlastnú spotrebu” – § 4 ods. (2), ale doposiaľ bola výstavba takého zdroja obmedzená hranicou 0,5 MW. Rovnaký limit platil aj na ostatné spôsoby výroby elektriny zo Slnka (vysvetlené napr. v tomto článku).

Takže ak sa chcela vyrábať elektrina zo Slnka, tak nad 500 kW bola nutná celkom zložitá povoľovacia byrokracia s MH SR. Tá byrokracia síce zostala, ale posunul sa limit od kedy ju treba na 5 MW.

Takže teraz je možné bez tejto byrokracie postaviť fotovoltiku do 5 MW ako: nepodnikanie (na vlastnú spotrebu), lokálny zdroj aj na komerčnú výrobu.

POZOR: hranica pre iné primárne zdroje okrem Slnka zostala 1 MW.

“Aktívny spotrebiteľ” – § 4 ods. (5) a (6)

Táto časť zákona je veľmi zaujímavá a súčasne aj nejasná. Podľa mňa skvelo otvára možnosti tvorivého použitia zákona na vlastnú výrobu alebo uskladňovanie elektriny.

Najlepšie začať citáciou zo zákona, nakoľko je celkom voľná tak sa ju skúsim potom opísať ako to vnímam v kontexte Ústavy SR:

(5) Ak ide o aktívneho odberateľa, podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW alebo dodávka elektriny. Ak ide o energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov, podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW, agregácia alebo dodávka elektriny a výroba alebo dodávka biometánu pre svojich členov.
(6) Za aktívneho odberateľa sa považuje koncový odberateľ elektriny alebo skupina spoločne konajúcich koncových odberateľov elektriny, ktorí spotrebúvajú alebo uskladňujú elektrinu vyrobenú v ich zariadeniach na výrobu elektriny, dodávajú vlastnú vyrobenú elektrinu alebo poskytujú flexibilitu, ak tieto činnosti nie sú ich hlavnou podnikateľskou činnosťou. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo právnická osoba založená na iný ako podnikateľský účel, ktorá vykonáva aspoň jednu z činností podľa prvej vety, sa na účely tohto zákona považuje vždy za aktívneho odberateľa. Iný koncový odberateľ elektriny, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa prvej vety, sa na účely tohto zákona považuje za aktívneho odberateľa, ak príjmy z výkonu činností podľa prvej vety v súčte za posledné účtovné obdobie nepresahujú príjmy z ktorejkoľvek jeho podnikateľskej činnosti.

Takže: ktokoľvek (odberateľ elektriny v domácnosti alebo právnická osoba) si vyrobí, uskladní, spotrebuje, dodá elektrinu a alebo poskytuje flexibilitu a pritom to nie je hlavná činnosť (príjem z tohto je menší ako z ostatnej činnosti) tak pod hranicu 1 MW je taká činnosť nepodnikanie.

Tieto dva “magické” odseky sú veľmi zaujímavé, najmä v kontexte chýbajúcich kapacít na pripojenie LZ do RDS. Proste si vyrobiť elektrinu, všetku (alebo časť) spotrebovať či uložiť na neskôr. Ak neviem spotrebovať či uložiť tak dodať – kam? To zákon nerieši, tak aj distribučke, nech si s pokojom užíva “free energy”. A dokonca ak je to skupina koncových odberateľov tak toto môžu konať “spolu”.

Perfektný príklad je bytovka – niektorí jej obyvatelia si vyrobia elektrinu a môžu ju “zdielať” všetci.

Je tu samozrejme “pár” otázok a tak sa k tomuto spôsobu vrátime v samostatnom článku.

POZOR: na činnosť aktívneho spotrebiteľa sa stále vzťahuje oznamovacia povinnosť na úrad. Tlačivo je na rovnakom mieste ako pre nepodnikanie “výrobou výlučne na vlastnú spotrebu”.

Veľké zmeny, na ktoré zatiaľ chýba “názor”

V tejto časti sa zameriam na tri veľké zmeny v energetickom zákone a opísané budú so zvyšujúcou sa dôležitosťou: agregátor a agregácia, úložiská elektriny a najmä “energetické komunity a spoločenstvá”.

Agregátor

Agregátor je osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny a ktorá vykonáva činnosť agregácie – § 3 písm. b) ods. 17. Agregáciou sa rozumie činnosť, pri ktorej agregátor zlučuje flexibilitu z viacerých odberných miest a odovzdávacích miest na účel ponuky a predaja agregovanej flexibility na organizovaných trhoch s elektrinou alebo na trhu s podpornými službami alebo na účel minimalizácie odchýlky v rámci bilančnej skupiny agregátora – § 2 písm. b) ods. 42.

Je prevdepodobné, že činnosť agregátora budú vykonávať najmä podnikatelia, ktorí na to budú mať kapacity. V malom sa mi táto činnosť javí (zatiaľ) ako neefektívna. Navyše spustenie služby je určite zviazané s ďalšou legislatívnou byrokraciou štátu, ktorá len začala.

Agregácii sa pravdepodobne budem venovať v nejakom budúcom článku. Na teraz je však kopu iných a zaujímavejších témat: úložiská, aktívny odberateľ či energetické komunity.

Úložiská elektriny

Prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny osoba, ktorá uskladňuje elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny – § 3 písm. b) ods. 20.

Uskladňovaním elektriny odloženie spotreby elektriny na neskorší čas, ako bola vyrobená, alebo premena elektriny na takú formu energie, ktorú možno uskladňovať, uskladňovanie takej energie a následná spätná premena takejto energie na elektrinu v rámci jedného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta – § 2 písm. b) ods. 45.

Zariadením na uskladňovanie elektriny zariadenie, v ktorom prebieha uskladňovanie elektriny – § 2 písm. b) ods. 46.

V § 27a sa rieši “Práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny”.

Nakoľko je to celkom dôležitá činnosť po ktorej definícii sa volalo už celkom dlho, tak sa podrobnostiam tohto typu nakladania s elektrinou budem venovať v ďalšom z článkov.

Energetické komunity a spoločenstvá

Z pohľadu budúcej elektroenergetiky sa mi javí ako najdôležitejšie definícia energetických spoločenstiev a komunít. Je im dokonca venovaný samostatný nový paragraf: § 11a Energetické spoločenstvo a komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov.

V oboch prípadoch je:

  • Ods. (1) Energetickým spoločenstvom je právnická osoba…
  • Ods. (2) Komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov je právnická osoba (ďalej PO)…

Pre oba typy PO je povinná registrácia na ÚRSO (ods. 5 a 6). Ďalším podrobnostiam spoločenstiev a komunít je venovaná ďalšia kapitola.

Energetické komunity ako decentralizácia energetiky

Ako bolo napísané vyššie: obom druhom sa venuje samostatný nový paragraf: § 11a Energetické spoločenstvo a komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov.

Ods. (3) tohto paragrafu určuje, že “Za energetické spoločenstvo sa považuje aj komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Energetické spoločenstvo

Ods. (1) “Energetickým spoločenstvom je právnická osoba,

a) ktorá je založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, uskladňovania elektriny, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov (ďalej len „člen“) s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov,

b) ktorá nevykonáva činnosti podľa písmena a) za účelom dosiahnutia zisku,

c) do ktorej je možno vstúpiť, nadobúdať podiel alebo inak sa stať členom, a z ktorej je možné vystúpiť, ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena a

d) ktorej členmi, ktorí samostatne alebo spoločne s inými členmi môžu vykonávať kontrolu v energetickom spoločenstve, sú len fyzické osoby, malé podniky, vyššie územné celky alebo obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo energetické spoločenstvo.

Energetická komunita

Ods. (2) “Komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov je právnická osoba,

a) ktorá je založená na účel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu a ktorá súčasne môže byť založená na účel dodávky elektriny alebo plynu, zdieľania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu, uskladňovania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov,

b) ktorá nevykonáva činnosti podľa písmena a) za účelom dosiahnutia zisku,

c) do ktorej je možno vstúpiť, nadobúdať podiel alebo inak sa stať členom, a z ktorej je možné vystúpiť, ukončiť účasť alebo členstvo na základe rozhodnutia člena,

d) ktorej členmi sú len fyzické osoby, malé a stredné podniky, vyššie územné celky alebo obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má sídlo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov, a

e) ktorej členovia oprávnení samostatne alebo spoločne s inými členmi vykonávať kontrolu v komunite vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov majú trvalý pobyt alebo sídlo na území vyššieho územného celku, v ktorom je umiestnené zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo zariadenie na výrobu biometánu vlastnené komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov alebo väčšina takých zariadení, ak komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov vyrába elektrinu alebo plyn vo viacerých takých zariadeniach; ak nemožno určiť vyšší územný celok podľa predchádzajúcej vety, určí sa podľa sídla komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov.

Rozdiel medzi spoločenstvom a komunitou

Z definície ods. (1) a (2) sa javí, že spoločenstvo a komunita je takmer to isté. Zásadný rozdiel je, že spoločenstvo môže mať za účel všetko z “výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, uskladňovania elektriny, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov” kdežto komunita je vytvorená za účelom “výroby energie z obnoviteľných zdrojov“, avšak “súčasne môže byť založená na účel dodávky elektriny alebo plynu, zdieľania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo biometánu, uskladňovania elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzky nabíjacej stanice alebo výkonu iných činností alebo poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov“.

Takže de facto je to len otázka aký názov si skupina zakladateľov zvolí. Zatiaľ nevidím iný rozdiel.

Treba si v oboch prípadoch uvedomiť, že spoločenstvo či komunita nesmie podľa svojej zakladateľskej listIny (napr. stanov) rozdeľovať viac ako 50 % svojho zisku medzi členov. Ak by rozdeľovala viac, nemohla by energetická činnosť braná ako nepodnikanie A úrad by mohol registráciu spoločenstva či komunity zrušiť.

Posledný odsek (č. 11) tohto paragrafu určuje, že “Úrad eviduje vydané osvedčenia energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Úrad uverejňuje zoznam energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov na svojom webovom sídle.“. Som zvedavý kedy začnú na webe úradu pribúdať spoločenstvá a komunity.

Ďalšie podrobnosti ku spoločenstvu a komunite

V § 35a sa určujú “Práva a povinnosti energetického spoločenstva“. Pozor, napriek tomu, že tento paragraf je nazvaný “iba” Práva a povinnosti energetického spoločenstva, tak Ods. (3) paragrafu 11a určuje, že z energetické spoločenstvo sa považuje aj komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov. A teda práva a povinnosti sa vzťahujú rovnako na komunity. (Čítať zákon je niekedy ako detektívka – chytať prefíkaného zločinca, ktorý sa dobre maskuje 🙂 )

Odsek (2) stanovuje: “Energetické spoločenstvo má povinnosť uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky…” alebo si zodpovednosť za odchýlku prenesie na iného účastníka trhu. Tento paragraf ďalej určuje množstvo povinností definovaných pre jednotlivé činnosti a tiež ak je zdroj či nabíjanie nad 100 kW tak musí mať uzavretú aj zmluvu o o pripojení.

Energetické spoločenstvo je povinné umožniť všetkým svojim členom využívanie výhod spojených s členstvom v energetickom spoločenstve.

Praktickej realizácii energetickej komunity či spoločenstva sa bude venovať nasledujúci článok.

Záver

Ak už teraz má niekto záujem o pomoc pri realizácii energetickej komunity či spoločenstva, alebo s administratívou aktívneho odberateľa a výroby na výlučne vlastnú spotrebu, tak sa mi môže ozvať. Vieme si vec prediskutovať a riešiť.

Upozorňuje, že pri akejkoľvek výrobe elektriny z OZE nad 10 kW stále platí povinnosť zo zákona o spotrebnej dani z elektriny (č. 609/2007) a teda aj registrácia na colnici – bez ohľadu na status právnickej či fyzickej osoby.

Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky. Treba si však uvedomiť naše ústavné právo zákony čítať a slobodne si ich vysvetľovať.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

2 myšlienky na “Najdôležitejšia zmena energetického zákona

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.