Ako štát zabil (ideu) Lokálny zdroj

Rok 2019 priniesol do energetickej legislatívy možnosť realizácie tzv. Lokálneho zdroja – výroba elektriny z OZE prednostne pre vlastnú spotrebu. Prebytky sa mohli (ne)odovzdať, a hlavná idea bola – vyrobte si (najmä podnikatelia) elektrinu v mieste spotreby. “Neobťažujete” distribúciu a “nezvyšujte” koncovú cenu elektriny, za to vám poskytneme výhody – zjednodušenú byrokraciu a odpustenie jednej nespravodlivej platby. No posledná novela zákona o podpore OZE už túto základnú myšlienku zrušia. Čo sa to stalo?

Lokálny zdroj do 31. 3. 2022

Od roku 2019 je v zákone o podpore OZE “§ 4b Výroba elektriny v lokálnom zdroji“, za ktorý sme ja v SAPI a potom SAPI dlhé roky. Na túto ideu sme prišli krátko po schválení § 4a – Malý zdroj pre domácnosti. Takže to stálo 5 rokov rokovaní, návrhov a úprav. Pôvodná myšlienka bola: vyrábaj si pre seba, do výšky svojho odberu, koľko elektriny chceš. Ak to nebudeš vedieť všetko spotrebovať, tak tieto prebytky môžeš odovzdať do sústavy (my sme navrhovali zadarmo). To by spôsobilo, že by sa navrhovali systémy s efektívnou výkonom.

Po dlhých rokovaniach sa to takmer podarilo. Avšak, ako ústupok systému, sa vyriešilo obmedzenie odovzdávaných prebytkov – buď sem tam trošku zadarmo alebo trošku za peniaze (viď § 4b):

(12) Využitie distribučnej kapacity výrobcom elektriny, ktorý nie je dodávateľom elektriny, v rozsahu najviac 10 % z celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja v najviac dvoch po sebe idúcich štvrťhodinách z dôvodu technických problémov lokálneho zdroja alebo odberného miesta sa nepovažuje za neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy.
(13) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý má oprávnenie na dodávku elektriny, môže predať elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja; maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja je najviac 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja.

Tieto dva odseky znamenajú, že sa výrobca stane podnikateľom v energetike a môže predávať do 10 % svojej výroby. Ak sa však nechce stať podnikateľom v energetike a plniť kopu štátnych regulácií a tlačív, tak mal možnosť “sem tam” odovzdať behom polhodiny do 10 % výroby zadarmo.

Tieto nastavenia sú celkom nezmyselné, lebo aj tak vyžadujú inštaláciu nejakej regulácie. No ak už ju máte nainštalovanú, tak si radšej výrobu zregulujete tak, že neodovzdáte nič.

Ďalšie obmedzenie bolo výkonové: výkon LZ mohol byť maximálne 500 kW alebo do výšku MRK odberu.

Lokálny zdroj po 1. 4. 2022

Novela, ktorá prešla zrýchleným konaním (a celkom prekvapivo) sama o sebe nie je zlá, ale vo vzťahu k LZ vlastne úplne zrušila jeho princíp.

Novela pod číslom 85/2022 je už v zbierke zákonov a od 1. 4. 2022 je účinná. Menila tri zákony: o regulácii (250/2012), o energetike (251/2012) a zákon o podpore OZE (309/2009). Pre tento článok sa budem venovať iba “309-tke” a časti o Lokálnom zdroji.

Prvá správa je dobrá – zákon zrušil obmedzenie na 500 kW, takže veľkosť výkonu je obmedzená výškou, ktorá „nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu“.

Hlavná časť zmien je však v § 4b a odseku (12) a (13):

Nový text:

(12) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja dodávať do sústavy11d) elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja. Ak technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja vo výške celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy umožňujú.
(13) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu.11e)“.

Poznámka “11e) Napríklad § 27 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Na koniec odseku (19) prišlo k pridaniu hranice podpory odpustením TPS na výrobu z LZ. Tá je „najviac v rozsahu 1 000 MWh ročne.“ To znamená, že podporu odpustením TPS v celom rozsahu výroby je možné na zdroj do približne 1 000 kW.

Bežnými slovami to znamená: Elektrinu z LZ môžeš predávať v neobmedzenom množstve – teda na rozdiel od predchádzajúceho obdobia nie len do výšky 10 % výkonu. To je zdanlivo dobrá správa.

V čom je problém s novým LZ

Hlavný a zásadný problém je, že sa každý, kto čo i len trochu elektriny dodá do sústavy, musí stať podnikateľom v energetike. Takže buď zreguluje na čistú “nulu” a môže zostať nepodnikateľom v energetike, alebo dodá (a zákon nerieši či zadarmo alebo za peniaze) a MUSÍ sa stať podnikateľom v energetike. Zákon v poznámke 11e (viď vyššie) síce píše, že má práva a povinnosti podľa energetického zákona. Poznámka píše “napríklad”, ale to v právničtine znamená, že nie len.

Súčasne v § 4b nie je explicitne napísané, že výroba elektriny v LZ nie je podnikaním v energetike. Zákon o energetike v § 4 ods. (1) píše, že akákoľvek výroba elektriny je podnikaním v energetike. Pre výrobu elektriny dáva iba dve výnimky:

 • Výroba elektriny výlučne pre vlastnú spotrebu.
 • Výroba elektriny v malom zdroji na domácnosti.

No a tu je podstata – novela nenapísala, že výroba v LZ nie je podnikanie a energetický zákon hovorí, že výroba, ktorá nie je úplne u seba spotrebovaná je podnikanie.

Niektorí to vysvetľujú inak, ale ja som vo vzťahu k energetike a štátu veľmi skeptický. A v tejto textácii vidím dve možnosti:

 • prihlásiť sa ako LZ na ÚRSO a všetku elektrinu u seba spotrebovať, navyše z takto vyrobenej a spotrebovanej elektriny zaplatiť TSS,
 • alebo prihlásiť sa ako LZ na ÚRSO a nutnosť sa ako podnikateľ v energetike “zaregistrovať” na ÚRSO a tak začať plniť nie len spomínaný § 27 energetického zákona.

Prečo by sa teda niekto mal riešiť byrokraciu s ÚRSO, OKTE a ešte z tejto výroby platiť TSS a spotrebnú daň, keď mu zákon umožňuje jednoduchšiu a lacnejšiu cestu?

Výroba výlučne pre vlastnú spotrebu je jasne stanovenie nepodnikanie, odpadá zložitá registrácia na ÚSRO (stačí jednoduché oznámenie – jedna A4), na OKTE sa nemusí registrovať a ani platiť TSS. Jediné čo ostáva – colnica a spotrebná daň. Ale tá je pre všetky zdroje nad 10 kW povinná bez rozdielu.

Prečo by v druhom prípade – registrácii na ÚRSO ako podnikateľ – nepredával všetku vyrobenú elektrinu. Tým nemusí zo svojej spotrebovanej elektriny platiť TSS (a ak by vyrobil viac ako 1 000 MWh, tak aj TPS).

Aké sú teda možnosti na realizáciu OZE (najmä FV)

Aj po 1. 4. 2022 zostane kategória Lokálny zdroj. Formálne je teda LZ zachovaný, ale pôvodná myšlienka výroby a spotreby v mieste ale z § 4b vypadla a tak idea LZ zanikla. Načo teda ak viem všetko spotrebovať to neriešiť jednoduchšie a lacnejšie.

Návod je v tomto článku: Výroba elektriny v medziach zákona – aktuálne po 1. 1. 2019 – volá sa Výroba výlučne na vlastnú spotrebu. Tí čo teda chcú vyrábať elektrinu iba pre seba nemusia Lokálny zdroj vôbec riešiť. Jedno obmedzenie tu je – zdroj môže mať maximálny výkon 500 kW vo fotovoltike a 1 MW u iných primárnych energií (bioplyn, voda, vietor, …). Toto obmedzenie je dané § 12 energetického zákona.
Chcem len upozorniť, že stále je tu je povinnosť sa zaregistrovať na colnici ako “daňový plátca” a riešiť spotrebnú daň. Ale to musí aj výrobca v LZ.

P.S.: moja firma rieši aj túto energetickú byrokraciu, tak ak sa vám s tým nechce zaoberať, radi vám túto službu poskytneme.

Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky. Treba si však uvedomiť naše ústavné právo zákony čítať a slobodne si ich vysvetľovať.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

5 myšlienok na “Ako štát zabil (ideu) Lokálny zdroj

 1. Žiaľ ja sa roky venujem OZE od tepelnej energie až po elektrickú a ten boj je obdoba – mám pocit, že sme ako Don Quijote de la mancha a bojujeme s veternými mlynmi… Nechcem sa hrať na múdreho, ale logika mi hovorí už roky, že mať takú závislosť na fosílnych palivách je zlé a nehovoriac o ich pôvode, keď vieme množstvo energie získať na našom Slovensku. Hodiť hrach o stenu po ukážkach a prednáškach kompetentným je ľahšie. Aj dement pochopí, že ak niečo má pod zadkom a zaplatí za to menej ako polovicu oproti bežnej energii napriek investícii, má to istú návratnosť ale menšiu závislosť. Hlavne ak ide o obnoviteľný zdroj či odpadové energie. To by však nevedeli konkurovať naše spoločnosti energetického priemyslu, ktoré si vymysleli pojem energetická chudoba – áno, ale to, že ide o propagandu, aby im zisky rástli a nenahradilo ich čosi iné sa mlčí (100x opakovaná lož sa stane pravdou a hlavne nebudú sa riešiť iné zdroje). Miesto toho, aby štát jasne definoval energetickú liberálnu politiku – pripustí jej obmedzovanie. Takto budeme nakupovať plyn a ropu z Ruska do nekonečna, lebo neskutočná lobby… a síce OZE formálne áno, ale s prekážkami rôzneho druhu, aby čo najdlhšie vydržali pri živote rôzne business skupiny… 🙁

 2. URSO a OKTE je jedna banda
  Namiesto pomoci rozsirit a podporit vyrobu elektriny z OZE kladu same byrokraticke a legislativne prekazky.
  HAMBA, HAMBA , HAMBA

 3. Ja to vidím takto. Najväčším nešťastím pre liberálnu demokraciu a prírodné zákony sú ľudia, ktorí deformujú všetko, čo by malo byť normálne, prirodzené a spravodlivé – sú to právnici. Právnici ako tvorcovi legislatívy, právnici ako dohliadači nad dodržiavaním nimi vymyslenej legislatívy a hlavne právnici vo výkonných a riadiacich funkciách štátu.
  Ktorého súdneho technika poznajúceho logické prírodné zákonitosti by mohlo napadnúť pomenovať obnoviteľnými zdrojmi ropu, plyn a jadro. Toto dokážu iba ľudia, ktorých ohýbanie neohýbateľného je ich životným poslaním. No a v tomto nezmyselnom, zákazmi, príkazmi a postihmi napumpovaného systému má normálne zdravý a racionálny človek fungovať. Prepáčte mi za výraz, ale “jebať ich všetkých aj s touto skurvenou jurikraciou”. A práve preto sa bude čím ďalej tým viac robiť tak, ako keby tieto nezmyselnosti, ktoré nás nespravodlivo obmedzujú a postihujú neexistovali. Bude stále viac obchádzania nezmyselnej a nespravodlivej legislatívy a byrokracie. A prečo nie, keď je nezmyselná, nespravodlivá, sprostá a tendenčná? A ak budeme ticho a iba reptať niekde v krčmách pri pive a na internetových fórach, tak tak nám treba. A o chvíľu nám “zdania aj dýchnie a prdenie”……

  1. Ono zrovna v tomto prípade čo popisujem je problém absencie zodpovedných právnikov – ľudí, ktorí by vedeli posúdiť, že to čo je tam napísané má taký a taký vzťah a dôsledok.
   Ak ak som to dokázal analyzovať ja ako technik, tak by toho bol schopný aj právnik – možno by stačil rozmýšľajúci a zodpovedný človek.

   Takže ono to nie je otázka právnikov, ale buď neschopných alebo horšie zlých ľudí.

   OZE – na obnoviteľnosť treba pozerať v konkrétnej definícii. My obnoviteľnosť definujeme v čase jedneho ľudského života. Preto medzi OZE môžme rátať Slnko, vodu, vietor a nie ropu, uhli či zemný plyn. Avšak z hľadiska prírody je naopak ropa, uhlie a zemný plyn obnoviteľná surovina – tak ako za milióny rokov vznikla, tak za ďalšie milióny vznikne opäť. Naopak Slnko je neobnoviteľný zdroj. Za miliardy rokov sa väčšina vodíkov spojí do hélia a Slnko narastie – do takej veľkosti, že jeho povrch bude za našou súčasnou obežnou dráhou. Takže každým dňom sa tomuto tvrdému koncu našej planéty blížime. Ale je fakt, že toto nebude trápiť ani vnúčatá našich vnúčat.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.