Malé a Lokálne zdroje po novom

Od 1. 12. 2022 začne platiť novela Zákona o podpore OZE (a VÚKV), ktorá prináša podstatné úpravy do realizácií Malých (§ 4a) a Lokálnych (§ 4b) zdrojov. Čo to v praxi bude znamenať a aké ďalšie zmeny sú v zákone?

Zmeny pre Malý zdroj § 4a

Malý zdroj je po novom definovaný výkonom 10,8 kW. Najpodstatnejšú zmenu prináša priamo paragraf 4a v odseku (3):
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja s platnosťou šesť mesiacov do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezašle stanovisko v lehote podľa prvej vety, žiadateľ môže uviesť malý zdroj do prevádzky po oznámení podľa odseku 5. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.

To znamená, že distribučné spoločnosti majú práve a len 10 pracovných dní na vydanie stanoviska k rezervácii výkonu pre malý zdroj. Pre distribučky bič, pre realizátorov istota plánovania realizácií. Už žiadne čakanie mesiac a viac (i také prípady boli).

POZOR: Hranica výkonu pre Malý zdroj 10,8 kW je stále trošku nebezpečná. Podľa energetického zákona § 4 ods. (4) je to až 11 kW. Ale podľa § 4a ods. (11) je pri rozšírení už existujúcich Malých zdrojov celkový inštalovaný výkon MZ iba 10 kW. A v zákone o spotrebnej dani z elektriny zostala hranica na výnimku z povinnej registrácie na 10 kW.

Odporúčanie je teda, do doby kým tieto chybičky v parlamente neodstránia, tak realizovať Malý zdroj iba do 10 kW.

Zmeny pre Lokálny zdroj § 4b

Lokálny zdroj sa dočkal viacerých zmien, väčšina z nich je pozitívna. Ale obsahuje aj definície, ktorá môžu pre niekoho znamenať “problém”.

Zmenu a zjednodušenie prináša hneď ods. (1):

Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je aktívny odberateľ,11ba) ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.11b)

Lokálny zdroj ako aktívny odberateľ – dôsledky

Pred tým ako sa dostaneme k dôsledkom je potrebné vedieť čo je to aktívny odberateľ:

Za aktívneho odberateľa sa považuje koncový odberateľ elektriny alebo skupina spoločne konajúcich koncových odberateľov elektriny, ktorí spotrebúvajú alebo uskladňujú elektrinu vyrobenú v ich zariadeniach na výrobu elektriny, dodávajú vlastnú vyrobenú elektrinu alebo poskytujú flexibilitu, ak tieto činnosti nie sú ich hlavnou podnikateľskou činnosťou. Odberateľ elektriny v domácnosti alebo právnická osoba založená na iný ako podnikateľský účel, ktorá vykonáva aspoň jednu z činností podľa prvej vety, sa na účely tohto zákona považuje vždy za aktívneho odberateľa. Iný koncový odberateľ elektriny, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa prvej vety, sa na účely tohto zákona považuje za aktívneho odberateľa, ak príjmy z výkonu činností podľa prvej vety v súčte za posledné účtovné obdobie nepresahujú príjmy z ktorejkoľvek jeho podnikateľskej činnosti.”

A v súčinnosti s § 4 ods. (5) energetického zákona:

Ak ide o aktívneho odberateľa, podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW alebo dodávka elektriny…”

tým dochádza k dobrému posunu v Lokálnych zdrojoch.

Lokálny zdroj je aktívny odberateľ a aktívny odberateľ do 1 MW výkonu je nepodnikateľ v energetike i keď dodáva (napr. do distribučnej sústavy).

POZOR: Lokálny zdroj na firme (podnikateľskom subjektu) nesmie zarobiť viac ako je podnikateľský príjem tejto firmy. Takže toto sa napr. môže vzťahovať na dočasne prázdne skladové haly – majú malý podnikateľský príjem, ale z predaja elektriny by mohli zarobiť viac a už by neboli aktívnym odberateľom.

Ďalšie úpravy LZ

V ods. (5) sa predĺžila platnosť rezervácie výkonu na 12 mesiacov a “Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný nesúhlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja písomne odôvodniť.

Lokálny zdroj môže stále dodávať celý svoj objem výroby (v čase keď nevie spotrebovať), ale zmenil sa ods. (13):

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu.11e) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji má právo dodávať elektrinu odberateľovi elektriny aj na základe zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo prostredníctvom partnerského obchodovania. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o oprávnení na podnikanie v energetike podľa osobitného predpisu.11f)

Poznámka 11f odkazuje na § 6 energetického zákona (Oprávnenie na podnikanie v energetike), ale nakoľko platí text vyššie, aktívny odberateľ do 1 MW výkonu nie je podnikanie v energetike. Logickým dôsledkom je, že podnikateľ s Lokálnym zdrojom môže mať príjem z predaja elektriny (dodávky elektriny – podľa definície energetického zákona), ale nemusí sa stať energetickým podnikateľom.

V odsekoch 19 a 20 stále zostalo oslobodenie LZ od platby TPS, len sa sprísnili podmienky a úrad dokonca dostal možnosť toto oslobodenie zrušiť.

Pre “menšie” LZ – do 100 kW – bol pozitívne pridaný ods. (21):

Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite sa nevyžaduje pre lokálny zdroj s celkovým inštalovaným výkonom najviac 100 kW, ak žiadateľ o jeho pripojenie technicky zabezpečí, že elektrina vyrobená v lokálnom zdroji podľa prvej vety nebude dodávaná do sústavy. Tým nie je dotknuté právo výrobcu elektriny v lokálnom zdroji podľa prvej vety požiadať o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na účely dodávania elektriny vyrobenej v lokálnom zdroji do sústavy.11d)

Pokiaľ výrobca elektriny v LZ do 100 kW zabezpečí, že nebude dodávať do sústavy žiadnu elektrinu, tak nepotrebuje stanovisko k rezervovanej kapacite a môže uviesť LZ do prevádzky. Avšak ak výrobca elektriny nebude dodávať do sústavy, nie je dôvod aby vôbec robil Lokálny zdroj a môže realizovať Zdroj výlučne na vlastnú spotrebu. Bude mať podstatne menej administratívy.

Ostatné dôležité úpravy zákona o podpore OZE

Zmenila sa definícia “inštalovaného výkonu“: “… pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia,“.

Pribudli dve definície:

Zmluvou o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zmluva, ktorou sa odberateľ elektriny zaväzuje odoberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie priamo od výrobcu elektriny,

Partnerským obchodovaním predaj elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s vopred určenými podmienkami automatického uskutočnenia a vyrovnania transakcie priamo medzi účastníkmi trhu s elektrinou na základe zmluvy o dodávke elektriny3ad) alebo zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo nepriamo prostredníctvom agregátora na základe zmluvy o agregácii.3ae)

Tieto definície sa stanú dôležité pre energetické komunity, spoločenstvá a aktívneho odberateľa.

Podpora doplatkom stále nie je možné použiť pre fotovoltiku.

PRDS (regionálne distribučky) musia na svojom webe zverejňovať kapacitu na pripojenie, ale musia ju min. každé dva týždne aktualizovať.

Záver

V zákone je viac zmien, množstvo z nich sa týka obnoviteľného plynu a ďalších “maličkostí”, to však presahu rozsah tohto textu, ktorý je už aj tak dlhý. 🙂

A ešte pridám tradičný dôvetok.

Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky. Treba si však uvedomiť naše ústavné právo zákony čítať a slobodne si ich vysvetľovať. Ako pristupovať k čítaniu zákonov je popísané v tomto článku.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

8 myšlienok na “Malé a Lokálne zdroje po novom

 1. Je možné použiť tri jednofazove meniče ak dva majú výkon po 4kw a tretí len 2kw, z toho dôvodu aby nebol celkový výkon meničov nad 10kw? Ďakujem za odpoveď,

  1. Dokopy je to síce 10 kW, ale nakoľko podmienka pre malé zdroje je maximálne 16 A (3,5 kW) na jednu fázu, tak to nie je realizovateľné z iného pohľadu-

 2. Je možné zrealizovať malý FV zdroj do 10kW v staršom rodinnom dome kde je trojfázový diaľkovo odčítateľný elektromer umiestnený v budove a nie na hranici pozemku? Hlavný istič je 3x25A. Som zákazník SSD.

  1. V SSD v zásade áno. Na dome nevadí, ale záväzne to povie iba SSD. Ja sám mám na dome.

   V dome už by bol trochu problém, ale na dome – aj tak tam dajú elektromer s diaľkovým odpočtom.

   1. Asi sme sa celkom nerozumeli. Elektromer mám umiestnený vo vnútri domu nie z vonkajšej strany.

 3. Dobrý deň,
  keď mám fotovoltiku na streche domu ako malý zdroj, tak je potrebné nahlásenie na stavebnom úrade? Alebo to má povinosť robiť zhotoviteľ, alebo prípadne zsdis?

  Keď už chcem ohlásiť drobnú stavbu FVZ čo všetko k tomu treba? Je to moc veľký problém?

  Ďakujem

  1. No stavbu si “musí” riešiť stavebník. Môže to za neho vyriešiťinštalatér, ale formálne je to vždy povinnosť majiteľa stavby a teda “výrobcu” elektriny.

   Oznámenie drobnej stavby môžete urobiť kedykoľvek, ale správne to malo byť pred začatím realizácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.