Hurá, skončil Stop stav. Skutočne?

Od 27. 2. kedy MH SR zverejnilo limity na Lokálne zdroje a doplatkové OZE a KVET sa dajú čítať samé oslavné články o úžasnej veci ako skončil nelegálny Stop stav pre nové OZE. Bohužiaľ výsledok je taký, že sa tento stop stav iba stal legálnym.

Legalizácia stop stavu

Ak by mohol súčasný pohyb v OZE sledovať majster manipulácie Machiavelli, tak by tlieskal od radosti. To čo sa deje v posledných mesiacoch je skvelá ukážka manipulačnej hry. Hry kde namiesto oslavy víťazstva je skôr je vhodné plakať nad víťazstvom Pyrrhovým.

Trocha pohľadu späť

Stop stav, ktorý bol nelegálny začal v decembri 2013. Vtedy všetky tri regionálne distribučné spoločnosti (ďalej “regionálky” alebo “RDS“) jediné oprávnené pripájať nové OZE a KVET vydali vyhlásenie, že nebudú posudzovať a pripájať žiadne nové žiadosti. S tým, že aj keď niekto žiadosť doručí, tak ju vrátia. Nelegálnosť spočíva v tom, že na takýto všeobecný krok regionálky nemajú zákonné právo. Každý nový OZE alebo KVET má právo na prednostné pripojenie, a regionálky majú povinnosť takýto zdroj posúdiť. A iba v prípade, že by takáto elektráreň ohrozila ich bezpečnosť mali právo KAŽDÝ jednotlivý zdroj odmietnuť. Lenže regionálky 5 rokov vyhlasujú, že nemajú na nové zdroje kapacitu a akýkoľvek zdroj ich ohrozuje.

Za posledných 5 rokov sa technicky nič nezmenilo, a dôvody, pre ktoré bol formálne Stop stav vyhlásený sa nezmenili. Aby som citoval jednu z troch RDS: “Všetky ostatné žiadosti o pripojenie zdrojov elektriny do distribučnej sústavy sú zodpovedané negatívnym stanoviskom spolu s výzvou na opätovné predloženie žiadosti po realizácii nevyhnutných štúdií a následných opatrení týkajúcich sa ES SR, resp. cezhraničných profilov.” (Zdroj: VSD, a.s.) V ES SR (Elektrizačnej sústave SR) nedošlo k žiadnym podstatným zmenám a cezhraničné profily sa nezmenili.

Stop stav trvá, má len výnimky

Aby som ukázal plnú nahotu pravdy nemusím si vymýšľať vlastný text, stačí aby som použil oficiálne vyjadrenia RDS.

Stop stav ZSDis

Text zo stránky ZSDis:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy s účinnosťou odo dňa 19. 12. 2013 až do odvolania pozastavila prijímanie:

 1. žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Žiadosti o pripojenie“),
 2. žiadostí o poskytnutie územnotechnickej informácie k výstavbe energetického zariadenia na výrobu elektriny, a
 3. žiadostí o poskytnutie stanoviska  pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny,

(ďalej len „Pozastavenie prijímania“).

Pozastavenie prijímania je naďalej platné.

Pozastavenie prijímania sa nevzťahuje na nasledovné výnimky z Pozastavenia prijímania: …

Stop stav VSD

Text zo stránky VSD:

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) počnúc dňom 04. 12. 2013 schvaľuje len úplné žiadosti o pripojenie tzv. malých zdrojov s menovitým činným výkonom do 10 kW, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do distribučnej sústavy. Všetky ostatné žiadosti o pripojenie zdrojov elektriny do distribučnej sústavy sú zodpovedané negatívnym stanoviskom spolu s výzvou na opätovné predloženie žiadosti po realizácii nevyhnutných štúdií a následných opatrení týkajúcich sa ES SR, resp. cezhraničných profilov.

Okrem vyššie uvedených žiadostí o pripojenie zdrojov sa bude VSD vyjadrovať k úplným žiadostiam o pripojenie zdrojov týkajúcich sa: …

Stop stav SSD

Text zo stránky SSD:

Žiadosti o pripájanie zdrojov na výrobu elektriny, ktorých sa netýka Oznámenie inštalovaného výkonu, budú odmietnuté.

Stop stav nebol zrušený, ale legalizovaný

Ako vidno z oficiálnych textov všetkých troch RDS, tak v skutočnosti nebol Stop stav zrušený. Je to v ostrom rozpore so slovami MH SR: “Ferencz: Rezort hospodárstva ruší pri obnoviteľných zdrojoch stop stav“. Tak ako v období medzi decembrom 2013 a februárom 2019 boli postoje RDS o paušálnom zastavení pripájania OZE nelegálne, tak týmto sa dostali do možnosti generálneho odmietania nových zdrojov s výnimkami.

Tieto výnimky popisujú všetky tri RDS rôzne, ale najlepšie ich popísala ZSDis:

Pozastavenie prijímania sa nevzťahuje na nasledovné výnimky z Pozastavenia prijímania:

 1. Žiadosti o pripojenie … pred dňom 19. decembra 2013,
 2. Žiadosti o pripojenie doručené … pred dňom 19. decembra 2013,
 3. Žiadosti o pripojenie podané výlučne z dôvodu zníženia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny, (obsah takejto žiadosti nie je jasný, lebo zníženie MRK nevyžaduje pripojenie, pozn. redakcie)
 4. prijímanie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny z uzatvorených zmlúv o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, (zmena vlastníka, pozn. redakcie)
 5. Žiadosti o pripojenie malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa § 4 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení. (Malé zdroje pre domácnosť aj Zelená domácnostiam, pozn. redakcie)
 6. Žiadosti o pripojenie týkajúce sa:
  1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), a
  2. lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,
 7. Žiadosti o pripojenie týkajúce sa zariadení na výrobu elektriny určených Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 5c Zákona o podpore. (Aukcie, pozn. redakcie).

Na čokoľvek iné ako Malé zdroje na domácnosti, Lokálne zdroje do celkovej kapacity 31 MW a nové OZE do celkom 12 MW a budúcich možných aukcií sa vzťahuje zákaz pripájania. Nové KVET je síce formálne pripájať, ale limit z MH SR je 0 MW.

Koľko sa pripojí nových OZE s doplatkom?

MH SR stanovilo pre nové OZE elektrárne na rok 12 MW. Otázka je koľko sa ich reálne pripojí? Poďme sa na to skúsiť pozrieť cez jednotlivé primárne zdroje:

Slnko

Fotovoltika sa v doplatkovom režime nepripojí ani jedna. Oni totiž z tejto možnosti úplne vypadli. Zákon o podpore v svojej poslednej verzii ich z podpory doplatkom vyradil, viď aktuálne znenie v zbierke. Podpora pre slnečnú energie sa tam nenachádza. (Poznámka redakcie: zrušenie podpory doplatkom pre fotovoltiku je správny krok, lebo už ju proste nepotrebuje)

Pripojených nových OZE zo Slnka: 0 MW

Vietor

Vietor je na tom s doplatkom rovnako ako slnečná energia, nemá nárok na podporu doplatkom. Dôvody sú trošku iné ako u slenečných elektrární, ale dôsledok je rovnaký:

Pripojených nových OZE z vetra: 0 MW

Voda

Tu je ťažko odhadnúť, ale podpora doplatkom je iba pre elektrárne do 500 kW. Ministerstvo životného prostredia SR spracovalo dokument ” Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“. V zásade rozlišuje:

 • MVE – Malé vodné elektrárne – výkon do 10 MW.
 • VVE – Veľké vodné elektrárne – výkon nad 10 MW.

V segmente MVE má ešte jemnejšie delenie:

 • MVE do 0,1 MW,
 • MVE od 0,1 MW do 1 MW,
 • MVE od 1 MW do 10 MW.

V materiáli sa uvádza pre segment do 1 MW nasledovné

typpočetinštal. výkon
[MW]
možná výroba
[GWh/rok]
od 0,1 do 1 MW12536,75179
pod 0,1 MW1746,930,80
celkom29943,65209,80

Z limitovaných 12 MW a pre MVE do 0,5 MW sa v roku 2019 stihnú zrealizovať iba tak elektrárne, ktoré sú dlho pripravené na výstavbu. Ostatné asi ťažko. Ako hovoria odborníci priamo od zdroja: “Povoľovací proces trvá aj roky” povedal Gerhard Hunčaga zo Zväzu MVE (viď Energie-portal.sk).

Pripojených nových OZE z vody: 0 až 12 MW

Geotermálna energia

Technický pohľad je jednoduchý: elektrárne z geotermálnej energie vyžadujú inštalácie v rádoch jednotiek a desiatok MW. Zrealizovať geotermálnu elektráreň do 0,5 MW? Nepravdepodobné.

Pripojených nových OZE z geotermálnej energie: 0 MW

Bioplyn

Aj pre bioplynky platí obmedzenie výkonu pre doplatok 0,5 MW. Povolovanie, financovanie a realizáciu je pri dobrej zhode možné stihnúť do konca roka. Treba si ale uvedomiť, že pre bioplynky prevádzkovateľ potrebuje vstupnú surovinu: zvieracie exkrementy, trávnu alebo inú siláž alebo potravinové zvyšky. Ten kto už nemá projekt aj so zdrojmi pripravený môže tak jednoducho na tohtoročný limit zabudnúť.

Pripojených nových OZE z bioplynu: 0 až 12 MW

Skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd

Táto oblasť OZE je pomerne neznáma oblasť. Viem o potenciálnych projektoch, ktoré prevádzkovateľ skládky chcel realizovať už v roku 2015. Stop stav nedovolil. Otázka je, či záujem “skádkarov” trvá. ČOV je ešte väčšia neznáma.

Pripojených nových OZE zo skládok a ČOV: 0 až 12 MW

Záver

Bohužiaľ je to tak, že oslavujeme malé čiastkové víťazstva. A tam, kde by veci mali fungovať iným spôsobom. Vo svete je úplne normálne, že sa budovy zakrývajú fotovoltickými panelmi:

25 MW na strechách hál v Nole, Taliansko Zdroj: Google Maps

My sme sa radovali z Lokálneho zroja a zatiaľ RDS dali také podmienky, že sa budú veľmi ťažko realizovať. Radujeme sa z (ne)konca Stop stavu, kde nových zdrojov sa dá pripojiť až 12 MW. Pritom keď sa stavali haly pre Jaguár sa dalo odhadom urobiť cez 12 MW FV elektrární. Nehovoriac o halách pre Samsung, VW, Kia, PCA, alebo hektáre skladov pri Senci a celom južnom Slovensku… Len by musel byť záujem sa k našej krajine stavať zodpovedne a nie iba biznisovo.

Len v našej krajine si z nás mocní alebo silnejší robia srandu a ešte to vydávajú za službu nám poskytovanú za obrovských obetí…

Jedna myšlienka na “Hurá, skončil Stop stav. Skutočne?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.