Temné príbehy z práva okolo energetiky – príbeh prvý

Slovenská energetika je dlhodobo miestom “paranormálnych” javov. To že na úrade, ktorý by mal mať na starosti čistotu, dodržiavanie zákonov a dbať na slušnosť a chrániť slabších je už potvrdené aj Najvyšším kontrolným úradom. Áno hovorím o inom úrade: Úrade pre reguláciu sieťových odvetví. O zisteniach NKÚ si môžte prečítať napr. tu: Na ÚRSO smeruje po kontrole NKÚ polícia.

Ale mnohí z nás vedia, že to je ešte horšie. Preto sme sa rozhodli priniesť nepravidelný seriál o temných príbehoch z energetiky. Tu je jeho prvý diel. O kauze z roku 2012 sme sa rozprávali a p. advokátom JUDr. Petrom Kvakom z Advokátskej kancelárie JUDr. Peter Kvak, s.r.o.

Drahý podpis z roku 2012

EW: Dobrý deň p. Kvak, dlhodobo sa venujete aj problematike aplikácie legislatívy v energetike. Riešili ste aj viacero sporov výrobcov elektriny z OZE. Zaujímal by ma jeden konkrétny typ sporov, ktoré sa viažu k počiatkom svojvoľného vysvetľovania zákonom a predpisov v energetike z roku 2012. Išlo vtedy o to, že regulačný úrad priznal viacerým výrobcom podstatne nižšiu cenu za elektrinu z OZE než očakávali. Môžete prosím priblížiť o čo presne išlo?

P.K.: Dobrý deň, jednalo sa o problematiku určenia pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku výrobcom elektriny zo slnečnej energie na obdobie podpory rokov 2012-2027. Problém nesprávneho určenia ceny sa dotýkal výrobcov elektrickej energie zo slnečnej energie, ktorí svoje zariadenia na výrobu elektrickej energie uvádzali do prevádzky v období jún 2012. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z. totiž určovala výšku podpory 194,54 eura/MWh pre zariadenia uvedené do prevádzky v období do 30.06.2012 a vo výške 119,11 euro/MWh pre zariadenia uvedené do prevádzky v období od 01.07.2012 do 31.12.2012, t.j. skoro polovicu. Z tohto dôvodu sa začal boj o uznanie uvedenia zariadenia do prevádzky v lehote do 30.06.2012.

Len pre lepšiu ilustráciu uvediem príklad ľahkého výpočtu, kedy u výrobcu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov s celkovou kapacitou 1MWh, je rozdiel zhruba 1.700,- Eur mesačne, t.j. 20.400 Eur ročne, teda za celé obdobie podpory 15 rokov je to závratná suma cez 300.000,- Eur. Rozhodným pre určenie ceny doplatku bol dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektrickej energie do prevádzky, t.j. ukončenie funkčnej skúšky, ktorú vykonáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Funkčnú skúšku zákon č. 309/2009 Z.z. o obnoviteľných zdrojoch energie kogentne definuje ako preskúmanie výlučne technických podmienok na pripojenie zariadenia výrobcov elektrickej energie do sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy však na svojom webovom sídle „určil“, že namiesto zákonom požadovaného výlučného posúdenia technických podmienok pripojenia bude ukončenie funkčnej skúšky podliehať aj akémusi administratívnemu posúdeniu riaditeľom sekcie Assent managementu. Výsledkom ako správne predpokladáte bolo, že u stoviek subjektov v rozhodnom období sa uskutočnilo reálne technické posúdenie pripojenia s kladným výsledkom do 30.06.2012, no administratívna kontrola vykonaná u dotknutých subjektov „podpisom“ riaditeľa sekcie Assent managementu bola až dňa 01.07.2012 a 02.07.2012. Nesprávne vyhodnotený záver o uvedení zariadenia výrobcu do prevádzky, ktorý aplikoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v cenových konaniach sa potom odzrkadlil v zníženej cene podpory zo sumy 194,54 eur/MWh na sumu 119,11 eur/MWh. Jednoducho povedané, aplikovaným výkladom svojvoľne rozhodoval o výške podpory príslušný riaditeľ prevádzkovateľa distribučnej sústavy, teda súkromnej obchodnej spoločnosti.

EW: Riešenie tohto problému zabralo množstvo času, ako sa tieto spory skončili?

P.K.: Predmetné spory o určenie výšky doplatku pre roky 2012-2027 trvajú v podstate od roku 2012 až doteraz. Úradom pre reguláciu sieťových odvetví používaný výklad ako nesprávny a ústavne nekonformný určil až nálezom Ústavný súd Slovenskej republiky. Po uvedenom náleze konajúce súdy rušia rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, no Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhoduje napriek tomu zatiaľ vždy rovnako. U niektorých subjektov potom nastala situácia, kedy s jedným cenovým rozhodnutím sú momentálne už tretíkrát na súde.

Našťastie konajúcim súdom už tiež dochádza trpezlivosť a v posledných zrušujúcich rozsudkoch uvádzajú v záväznom právnom názore presný dátum ukončenia funkčnej skúšky tak, aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už nemal ani teoretickú možnosť opakovane nesprávne rozhodnúť. Takýto postup Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je v tomto smere zvláštny, pretože pri každom zrušujúcom rozsudku príslušného súdu je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví povinný uhradiť trovy súdneho konania, čo v prípade už niekoľko desiatok zrušujúcich rozsudkov nie je malá suma platená zo štátneho rozpočtu.  

EW: Riešite aj iné energetické problémy, spory?

P.K.: Áno, energetika je odvetvie, kde sa stále objavujú aplikačné problémy, ktoré sa v mnohých prípadoch skončia na súde. Mal som možnosť riešiť spor o vydanie bezdôvodného obohatenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý si pod hrozbou odpojenia uplatňoval poplatok za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Rovnako som sa stretol s odmietnutím podpory zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre rok 2015 z dôvodu údajného nesplnenia administratívnej povinnosti oznámiť prevádzkovateľovi uplatnenie podpory a predpokladaný objem produkcie na rok 2015. Všetky tieto a obdobné spory majú jeden spoločný menovateľ, a to záujem neplniť výrobcom z obnoviteľných zdrojov energie zákonom garantovanú podporu.

EW: Ako vnímate posledné zmeny v energetickej legislatíve?

P.K.: Zachytil som tzv. veľkú novelu zákona o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá priniesla množstvo zmien a nových inštitútov. Mám však skúsenosť, že reálne problémy a najmä jej zákonné nedostatky sa objavia až pri jeho následnej aplikácií v praxi a budú spočívať na maličkostiach. Môžem však už dnes povedať, že pozitívne vnímam zavedenie lokálneho zdroja a negatívne absenciu legislatívneho riešenia tzv. stop stavu pripojovania a zlegalizovanie poplatku za prístup do distribučnej sústavy vyberaného prevádzkovateľmi distribučných sústav.

EW: Ďakujem za rozhovor.

Dodatok

Určite sa viacerí z vás stretli aj s inými temnými zákutiami slovenskej energetickej legislatívy a jej nevhodnej aplikácie. Zverejnením skúseností pomôžete aby sa energetika a jej príslušné zodpovedné organy správali iba v medziach zákona a ústavy. Budeme radi, keď nás budete kontaktovať. Pozrieme sa do hĺbky problému a zverejnením podstaty sa pokúsime prispieť k náprave.

Hlbšie vysvetlenie rozdielu medzi osobou (fyzickou alebo právnickou) a štátnym úradom je tu: Energetika, zákony a ústava. Článok sa snaží ukázať, že to čo si môže dovoliť občan nie je dovolené štátnym inštitúciám. Pochopenie tohto rozdielu nám pomôže viac kontrolovať štát.

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

Jedna myšlienka na “Temné príbehy z práva okolo energetiky – príbeh prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.