Ako so spotrebou daňou pri nepodnikaní v energetike?

OZE (nie len fotovoltika) sa dostala na takú úroveň, že sa oplatí si vyrábať elektrinu sám pre seba bez finančnej podpory štátu. Energetický zákon takú výrobu jednoznačne dovoľuje v kategórii výroby elektriny ako nepodnikanie (v elektroenergetike). Avšak popri čiste energetických zákonoch mám aj daňový zákon, ktorý sa zaoberá výrobou elektriny – zákon o spotrebnej dani z elektriny.

Pri pojme “spotrebná daň” nerozhoduje či sa pri výrobe elektriny podniká

Rozdielu medzi výrobou elektriny ako podnikanie vs. nepodnikanie som sa venoval viackrát (naposledy v tomto článku). Spotrebnú daň a jej povinnosť platiť som okrajovo spomenul, ale do hĺbky nerozoberal. Teraz dozrel čas to napraviť.

Spotrebná dan z výroby elektriny je riešená v zákone č. 609/2007 Z.z. Tento zákon má plný názov: Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov”. Ako už názov naznačuje, tak sa týka nie len výroby a spotreby elektriny, ale aj ďalších energetických nosičov. Nás však zaujíma iba tá elektrická časť zákona.

Na začiatku treba povedať, že zákon má za sebou 10 rokov účinnosti a aj 10 noviel. Bohužiaľ sa to podpísalo na jeho konzistentnosti. V texte sa odkazuje na neexistujúce poznámky (napr. 11a) alebo na časti energetického zákona (656/2004), ktorý bol nahradený novým a nie všetky odseky a písmena zostali zachované.

Podrobnejší výklad aj s odkazom na paragrafy tentokrát presuniem až do druhej časti článku. A najskôr popíšem “výsledok”.

Kto by sa mal registrovať ako platiteľ a kto platiť?

Platiteľ dane je dosť široko definovaný pojem, ale pre účely tohto článku sa zameriame len na výrobcov elektriny z OZE. V prípade spotrebnej dane z elektriny sa vôbec nebudme zaoberať kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET), tí sú v tomto zákone v trochu inej pozícii.

Akákoľvek výroba elektriny z OZE do 10 kW:
– nemusí sa registrovať a ani platiť spotrebnú daň.
– Je jedno či je klasický výrobca alebo výrobca nepodnikateľ v energetike.
Klasický výrobca elektriny z OZE (s podporou doplatkom):
– sa musí registrovať, od platenia dane je oslobodený.
– Je jedno či je výrobcom domácnosť alebo podnikateľ.
– Má to však podmienku, viď nižšie.
Klasický výrobca elektriny z OZE (s podporou doplatkom) – spotrebiteľ podnikateľ:
– musí sa registrovať, od platenia dane je oslobodený.
– Elektrinu musí nakupovať bez spotrebnej dane a mesačne riešiť či je povinný platiť daň.
– Má to však podmienku, viď nižšie.
Výrobca elektriny nad 10 kW – nepodnikateľ v energetike:
– musí sa zaregistrovať a z výroby elektriny platiť daň.
Výrobca elektriny nad 10 kW – nepodnikateľ v energetike, domácnosť:
– musí sa zaregistrovať, ale nemusí platiť daň.

Vysvetlenie s paragrafmi

Prvé tri skupiny (výroba do 10 kW, a 2x výroba s doplatkom) sú známe a používané princípy. Posledné dva sú už menej obvyklé a z hľadiska spotrebnej dane málo preskúmané.

Výroba elektriny do 10 kW

Tá je definovaná vo vloženom § 15a:

Malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja

(1) Na osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, sa nevzťahuje § 9 až 14 a 41. = nevzťahuje sa registrácia, platenie dane a vedenie evidencie (pozn. autora)
(2) Elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW osobou podľa odseku 1 sa považuje za elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e). – oslobodenie od spotrebnej dane, nie je teda potrebné daň platiť (pozn. autora).

Ako vidno, zákon nerozlišuje formu výroby. A “osobitný predpis” je tu definovaný “starý” energetický zákon č. 656/2004. Avšak text na, ktorý dokazuje bol nahradený novým energetickým zákonom č. 251/2012. Ten však má iné číslovanie paragrafov.

Klasický výrobca elektriny z OZE (s podporou doplatkom) – domácnosť aj podnikateľ

Samozrejme nad 10 kW – inak by spadal do kategórie vyššie. Takáto výroba je zaťažená povinnosťou registrácie – vyplýva to z § 11 ods. (1). Ten určuje, že registrovať sa musí ten kto “pracuje” s elektrinou podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f). No a práve § 10 ods. (2) písm. c) hovorí, že “Osoba povinná platiť daň z elektriny” je aj “c) osoba, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1,“.

Obe kategórie – domácnosti aj firmy sú povinné viesť evidenciu (§ 14).

Od dane sú však oslobodení iba vtedy, ak požiadajú ÚRSO o záruku o pôvode elektriny za zdaňovacie obdobie. To stanovuje § 7 “Oslobodenie od dane”. Podľa ods. (1) je “od dane je oslobodená elektrina” v písm. e) “vyrobená z obnoviteľného zdroja, ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ak ide o výrobu elektriny

1. v solárnom zariadení,
2. vo veternej elektrárni,
3. v zariadení na využitie geotermálnej energie,
4. vo vodnej elektrárni,
5. v zariadení na využitie biomasy alebo výrobku vyrobeného z biomasy,“.

Ako bolo spomenuté vyššie, tak záruka o pôvode elektriny je nutná podmienka na oslobodenie výroby elektriny od spotrebnej dane. Tzn. i domácnosti si ju musia aspoň raz do roka žiadať (na ÚRSO) za predchádzajúce obdobie.

Podnikateľ s výrobou elektriny z OZE

Podnikateľ ako klasický výrobca musí regionálnej distribučke predložiť osvedčenie o registrácii platiteľa a následne by ho mal doložiť aj svojmu dodávateľovi elektriny. Ten by mu mal od toho momentu dodávať elektrinu bez spotrebnej dane. Potom je na podnikateľovi aby si skontroloval koľko v predchádzajúcom mesiaci mal spotrebu. Ako bolo písané – dodávka elektriny od dodávateľa už má byť bez spotrebnej dane. A túto daň je teda povinný zaplatiť výrobca elektriny. Nakoľko je v § 12 ods. (6) stanovené: “Platiteľ dane z elektriny, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.“. Ak teda podnikateľ nakúpi, pre svoju spotrebu, elektrinu vo výške dane menej ako 5 €, tak nemusí podávať daňové priznanie.

Kedže v súčasnosti je spotrebná daň 1,32 €/MWh, tak pokiaľ nakúpi menej ako 3,787 MWh, tak v nasledujúcom mesiaci nemusí túto daň platiť. Malé upozornenie: ak sa podnikateľ pomýli a daňové priznanie s daňou menšou ako 5 € podá, potom už aj daň musí zaplatiť.

Výrobca elektriny nad 10 kW – nepodnikateľ v energetike, domácnosť

Takýto výrobca sa musí sa zaregistrovať, ale nemusí platiť daň. Na registráciu nie je výnimka z § 11 “Registrácia platiteľa dane z elektriny“. Ale výroba elektriny v domácnosti je oslobodená od spotrebnej dane. To stanovuje § 7 “Oslobodenie od dane”. Podľa ods. (1) je “od dane je oslobodená elektrina” v písm. j) “používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodanej do spoločného tepelného zdroja bytového domu.

Výrobca elektriny nad 10 kW – nepodnikateľ v energetike

Takýto výrobca sa musí zaregistrovať a z výroby elektriny platiť daň.

Táto časť je najmenej definovaná v zákone a povinnosti treba len odvodiť z ostatného textu. Zákon jasne vymedzuje povinnosti a z týchto povinností umožňuje výnimky.

Registrácia

Registrácia pre všetkých výrobcov elektriny z OZE, s výnimkou výroby do 10 kW, je podľa § 11 povinná. Pre výrobu elektriny nad 10 kW teda nie je výnimka. Výnimka z § 15a ods. (1) sa vzťahuje iba na výrobu do 10 kW.

Platenie spotrebnej dane

Podľa § 10 ods. (2) písm. c) je platiteľom spotrebnej dane každý kto vyrába elektrinu. Od platenia dane sú oslobodené subjekty definované iba v § 7 a v § 15a. Bohužiaľ výrobca elektriny, nepodnikateľ v energetike, ale pritom podnikateľ alebo iný subjekt okrem domácnosti, je povinný elektrinu podrobiť dani. Opäť tu však dochádza k uplatneniu § 12 ods. (6) – daňové priznanie sa spracováva iba ak daň je vyššia ako 5 €. Zdaňovacie obdobie je jeden mesiac. To znamená ak výrobca nepodnikateľ v energetike vyrobí viac ako 3,787 MWh za mesiac je povinný podať daňové priznanie a daň zaplatiť.

Záver

Článok je principiálne určený k odpovedi na otázku, či sa výrobca elektriny z OZE, ktorý je nepodnikateľ v energetike musí zaoberať spotrebnou daňou. Odpoveď sa rozdelila na tri časti:

  1. Pre akýkoľvek zdroj do 10 kW nie je žiadna povinnosť pri spotrebnej dani (toto sa týka aj fotovoltiky v Zelenej domácnostiam).
  2. Pri domácnosti nad 10 kW sa výrobca musí zaregistrovať, avšak daň neplatí.
  3. Iné subjekty ako domácnosti, sa pri výrobe nad 10 kW musia zaregistrovať a ak budú v mesiaci mať výrobu väčšiu ako 3.787 MWh, tak musia aj daň zaplatiť.

Pri zdrojoch elektriny ako je fotovoltika by som rád upozornil na jeden moment: fotovoltika je pre správnu činnosť vystavená Slnku. A to ju zasa robí citlivou na zachytenie satelitným snímkovaním – Google mapy. To znamená, že skôr, či neskôr, si takýto zdroj niekto všimne. A preto sa neoplatí sa spoliehať, že je na vysokej streche a tak ju nik neuvidí (a teda si povinnosti neplniť).

Na záver príklad štyroch FVE na strechách (v tomto prípade sú všetky nad 10 kW, ale s doplatkom a tak sú zaregistrované, a od dane oslobodené):

FVE 400 kW na streche a 220 kW na zemi Zdroj: Google Maps
FVE 100 kW na streche Zdroj: Google Maps
FVE 100 kW na streche Zdroj: Google Maps
FVE na streche a s trakermi Zdroj: Google Maps

Ak je stále u vás nejaká nejasnosť v tejto oblasti, tak sa smelo obráťte na moju firmu Pavel ŠIMON s.r.o., ktorá vykonáva poradenstvo v OZE a alternatívnej energetike.

Dodatok

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.