Protischánkový zákon a povinnosti výrobcov elektriny

Jeden z tých lepších zákonov v posledných rokoch je zákon o registri partnerov verejného sektora č. 315/2016, tzv. protischránkový zákon. Má pomôcť aby sa naše (verejné) financie neliali do anonymných “schránkových” firiem. Má pomôcť pri budovaní lepšieho Slovenska, bojovať proti praniu špinavých peňazí, znižovať korupciu a pod. Potiaľ chvála, ale tento zákon sa týka aj energetiky a to dosť podstatne.

Zmena aj pre energetickú legislatívu

Ide o zákon č. 315/2016 Z. z., “Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov”. Podľa predkladacej správy: “Účelom návrhu zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Návrh zákona sleduje cieľ stať sa účinným protischránkovým zákonom vzťahujúcim sa na všetky verejné zdroje, ktorý nad rámec svojich medzinárodnoprávnych záväzkov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí upraví požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do obchodného vzťahu, resp. v rámci ktorého tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá spĺňa zákona vymedzené znaky (§ 2) a ktorá prijíma verejné zdroje vrátane majetku nad určený zákonný limit (100 000 € jednorázovo, alebo 250 000 € v roku). Filozofia zákona predpokladá, že prístup k verejným zdrojom bude podmienený zápisom v registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod a súčasne aj tzv. oprávnená osoba spoluzodpovedná za zapísané údaje.

Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy registra konečných užívateľov výhod nebude podkladom zápisu do registra čestné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod, ale bude sa musieť uplatniť procedúra identifikácie konečného užívateľa výhod. Za identifikáciu konečného užívateľa výhod bude okrem partnera verejného sektora zodpovedať aj oprávnená osoba.

Ako sa to dotýka výrobcov elektriny?

Konkrétne Čl. XVIII, ktorý hovorí, že všetci výrobcovia elektriny, ktorý podnikajú podľa § 6 ods. 2. zákona o energetike. To sú vlastne všetci výrobcovia s “povolením na podnikanie od ÚRSO”. Týka sa to aj výrobcov elektriny z OZE a KVET, ktorí majú inštalovaný výkon nad 1 MW. Tí sa musia do 1. 2. 2017 resp. do 30. 6. 2017 zapísať do registra. Viď: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-315/znenie-0#cl18.

Pre zdroje do 1 MW to neplatí, nakoľko tí podnikajú podľa § 6 ods. 4. To sú tí, ktorí podnikajú iba na základe oznamovacej povinnosti a oznámenia o splnení tejto povinnosti.

Záver

Výrobcovia so zdrojom nad 1 MW – odporúčam si zákon prečítať a vyriešiť registráciu, lebo vám hrozí, že vám bude uložená vysoká pokuta a v konečnom dôsledku aj odobratá podpora. Vzťahuje sa to na všetky zdroje na d 1 MW – fotovoltiku, bioplyn, vodu ale aj KVET.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.