Inštalácia OZE: Ako presne na malý zdroj podľa § 4a – časť 1

Predchádzajúca časť tohto seriálu ukázala čo je malý zdroj v zákone o podpore OZE a jeho § 4a. Vysvetlili sme si, že i keď sa majiteľ musí vzdať doplatku, tak stále má právo na odpredaj prebytkov do “distribučky”. Tá má zákonnú povinnosť ich nielen zobrať, ale aj zaplatiť za ne cenu elektriny na straty – roky 2016 je to 33,852 €/MWh. Má to však jednu dôležitú podmienku – musí sa to urobiť správne aj papierovo. A o to ako sa s tým správne vysporiadať v jednotlivých RDS (pre nových čitateľov – Regionálne distribučné spoločnosti – ZSDis, SSE-D a VSD) si povieme v tomto článku. K ostatným častiam seriálu sa dostanete cez tento rozcestník.

Opätovne použijem upozornenie z predchádzajúceho dielu: V týchto častiach sa budem venovať len okolnostiam inštalácie malého zdroja na domácnosti a za vlastné peniaze. Teda aj s možnosťou dodávať prebytky do distribučnej sústavy za odplatu. Vôbec sa nebudem venovať malému zdroju podporenému z programu Zelená domácnostiam, na to bol určený podrobný dvojdielny článok.

Tri rozdielne pohľady na malý zdroj

Zákon o podpore OZE vo svojom § 4a dáva celkom jednoznačné podmienky inštalácii, avšak všetky tri RDS si tieto podmienky upravujú na svoj obraz. U niektorých to ide za rámec zákona (ukážeme si neskôr), avšak podľa starého “kde nie je žalobca, nie je ani sudca” im protizákonnosť prechádza. Poďme však na konkrétne postupy u jednotlivých RDS (tu si povieme o tých nezákonnostiach). Pre jednoduché uplatnenie si celý postup rozoberieme v jednotlivých krokoch.

1. Úvahy pred inštaláciou

Inštalácia MZ podľa § 4a nie je určená ako všeliek pre domácnosti, ale má svoje miesto medzi dvoma ďalšími typmi výroby elektriny: 1. výroba výlučne pre vlastnú spotrebu ako nepodnikanie v energetike (viď – prvá časť); 2. zdroj podporený z  programu Zelená domácnostiam (dvojdielny článok). Pred rozhodnutím či použiť § 4a si treba zvážiť tieto okolnosti:

 1. § 4a a zelená domácnostiam je určená výlučne domácnostiam. Tzn. podnikatelia, nebytové priestory, budovy, ktoré nie sú “domácnosti”, musia riešiť iným spôsob a vlastne len zdroj výlučne na vlastnú spotrebu (RDS majú stále Stop stav na klasické zdroje).

Ďalšie body sa týkajú výlučne domácnosti, ktorá má možnosť si vyberať zo všetkých troch spôsobov. Túto “výhodu” nemajú podnikatelia:

 1. Ak domácnosť nemá dostatok financií na úvodnú investíciu – je lepšie použiť “darovanú” EU podporu – len potom je treba vziať do úvahy, že odber nadbytočnej elektriny je na “chuti” RDS. Pri zelenej domácnostiam už nemajú povinnosť odoberať a ani platiť za prebytky. Dnes VSD a ZSDis túto elektrinu zadarmo odoberajú, SSE-D má v podmienkach zákaz prebytkov do ich sústavy, ale zatiaľ ich tolerujú. Či to tak bude aj v budúcnosti sa nedá zaručiť.
 2. Vadí vám byť vo verejných zoznamoch, plniť cudzie (nie vždy logické) podmienky (áno reč je o Zelenej domácnostiam) – využite radšej MZ podľa § 4a, tu je značne zjednodušená byrokracia. Alebo zdroj výlučne na vlastnú spotrebu – ešte menej papierov a umiestnení v zoznamoch.
 3. Neviete pri svojom profile výroby a spotreby zaistiť úplné spotrebovanie v reálnom čase a nie ste pripravení (finančne alebo filozoficky) ísť do “baterkového” systému – pre vás je jediný spôsob riešenia MZ podľa § 4a. Distribučky musia od vás prebytočnú elektrinu odobrať/vykúpiť.

I napriek tomu, že MZ § 4a môže, de jure, prebytky predať do RDS treba sa pri návrhu veľkosti inštalovaného výkonu zamerať na ich minimalizáciu. Má to prostý ekonomický dôvod: elektrina z FVE má pri 10 ročnej produkcii cenu okolo 100 €/MWh (pri 15 rokoch produkcie sa dokonca blíži k 66 €/MWh). Ak ju však majiteľ FVE/Z predá “iba” za 33,852 €/MWh, tak sa predlžuje návratnosť investície. Čím väčší je podiel prebytkov a teda viac lacného predaja, tak sa celková ekonomika FVE/Z zhoršuje. Ideálny MZ § 4a je bez prebytkov (vtedy je ho však zbytočné riešiť a je možné použiť zdroj výlučne na vlastnú spotrebu).

Takže záver: malý zdroj podľa § 4a je vhodný iba na domácnosti, ktorá nie je schopná zaistiť, že do RDS nepotečie žiadna vyrobená elektrina. Tieto okolnosti treba zvážiť a pokiaľ patríte do tejto kategórie potom treba začať riešiť inštaláciu  MZ. Tu si treba uvedomiť, že MZ musí, rovnako ako Zelená domácnostiam, inštalovať inštalatér s odbornou spôsobilosťou (viď zákon č. 309/2009 § 4a ods. (2) písm. b) bod 3.). Takže aj napríek tomu, že by ste boli vzdelaný “elektrikár”  stále pri inštalácii potrebujete odborne spôsobilú osobu.

A keďže túto osobu aj tak potrebujete, tak si na väčšinu nasledujúceho viete najať odborníka, ktorý to urobí za vás.

2. Žiadosť o stanovisko PDS o rezervovanej kapacite na pripojenie

Ako druhý krok pri inštalácii MZ § 4a je potreba podať žiadosť o rezerváciu kapacity na pripojenie. Má to viacero dôvodov:

 1. I napriek vašej úvahe koľko viete spotrebovať a chceli by ste inštalovať, je to RDS kto vám záväzne určí maximálny inštalovateľný výkon MZ. Ľahko sa môže stať, že si naplánujete napr. 4 kW FVE a distribučka vám povolí iba 2 kW. Má to jednoduché vysvetlenie – vo vašom mieste pripojenia nemusia byť splnené ďalšie technické okolnosti pre vami plánovaný výkon.
 2. Kladné stanovisko musíte mať pre ďalšie kroky realizácie. Tak je najlepšie s ním začať.
 3. RDS vám môže v pripojení určiť technické podmienky pripojenia, ktoré vám nemusia vyhovovať k realizácii. To môže aj urobiť vašu realizáciu neekonomickou alebo až nerealizovateľnou. Príkladom môže byť podmienka premiestnenia elektromerového rozvádzača z o “steny domu” na “plot” (odborne to nazývajú rozhranie majetku). Takáto úprava môže byť aj drahšia ako samotné FVE. Zvlášť u nedávno zrekonštruovaných alebo zateplených domov.

Na žiadosť o vyjadrenie majú všetky tri RDS svoje tlačivo a požadujú mierne odlišné informácie. Zverejnenie takého tlačiva na webe im jednoznačne ukladá zákon č. 309/2009. V ďalšom texte si ich umiestnenie zverejníme (jednotlivé linky vedú na weby RDS, teda aj keď sa ich budeme snažiť udržať aktuálne, nemusí sa to vždy podariť okamžite).

ZSDis

Formulár je zverejnený v Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,  v časti D. Formulár je všeobecný pre viacero typov pripojení:

ZSDis formular

Celý formulár má 7 strán, a viaceré údaje sa MZ netýkajú. K formuláru je potrebné priložiť tieto doklady:

 • Dotazník pre výrobne. – požiadavka nad rámec zákona.
 • Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (generátor, transformátor, striedač, kompenzačné zariadenie a pod.). Zákon v neskorších fázach požaduje doložiť vyhlásenie o zhode na striedač a generátor. Vo fáze žiadosti o rezerváciu je toto nadbytočné a nad rámec zákona. Avšak po realizácii tieto dokumenty budú potreba. Ak už v tomto čase viete akú technológiu chcete použiť, je uspokojitelná.
 • Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy objektu v mierke. V pláne musia byť zakreslené tiež všetky susediace objekty. Požiadavka nad rámec zákona, je ju však možné uspokojiť vytlačením katastrálnej mapy z katasterportal.sk.
 • Výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok, na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny. – požiadavka nad rámec zákona.
 • Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od jednotlivých výrobní smerom k deliacemu miestu medzi Žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení. – požiadavka nad rámec zákona.

Bohužiaľ, ako už bolo písané: i napriek požiadavkám nad rámec zákona – ak sa nik dôrazne nebude sťažovať, tak ani orgány zodpovedné za kontrolu podľa energetickej legislatívy (ÚRSO a SOI) nebudú konať.

VSD

Podobne ako ZSDis je to univerzálne tlačivo, tentokrát ale iba na výrobne do 10 kW. Žiadosti o stanovisko ja na webe VSD.

VSD formular

Žiadateľ predkladá k žiadosti tieto prílohy:

 • súhlas vlastníkov dotknutých nehnuteľností a list vlastníctva – požiadavka nad rámec zákona.
 • situáciu širších vzťahov v mierke 1 : 10 000, resp. 1 : 5 000 s vyznačením umiestnenia malého zdroja – Požiadavka nad rámec zákona, je ju však možné uspokojiť vytlačením katastrálnej mapy z katasterportal.sk.
 • situačný plán v mierke 1 : 1 000 (1 : 2 880) s vyznačením odberného miesta a susedných objektov (aj s popisnými číslami) – Požiadavka nad rámec zákona, navyše duplicitná s predchádzajúcim.
 • katalogový list FVpanelov / generátora (striedač/invertor) – Vo fáze žiadosti o rezerváciu je to nadbytočné a nad rámec zákona. Avšak po realizácii tieto dokumenty budú potreba. Ak už v tomto čase viete akú technológiu chcete použiť, je uspokojitelná.

Žiadosť môžete zaslať:

 • poštou na adresu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • odovzdať priamo v podateľni spoločnosti VSD, a.s. na Mlynskej ulici č. 31 v Košiciach,
 • odovzdať priamo na Klientskom centre v Košiciach, Prešove, Poprade a Michalovciach.

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy prijíma iba kompletné žiadosti o pripojenie malých zdrojov do 10 kW vrátane do distribučnej sústavy so všetkými vyššie uvedenými prílohami na predpísanom tlačive a vydáva iba záväzné stanoviská s informáciami potrebnými k pripojeniu malého zdroja do distribučnej sústavy VSD, a.s. Neúplná žiadosť nebude zaevidovaná a žiadateľ bude vyzvaný na jej doplnenie. Žiadosť bude zaevidovaná k dátumu doručenia kompletnej žiadosti s príslušnými prílohami. Jednoducho – ak sa chcete pripojiť – budete “tancovať ako pískajú” alebo bojovať so zlým systémom. Výber je na vás.

SSE-D

SSE-D ako jediný majú samostatný formulár pre MZ § 4a: Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW 

SSE-D formular 1

Treba si dať veľký pozor na ďalšiu časť formulára. Tu je umiestnené zaškrtávacie políčko o žiadateľovi: fyzická, alebo právnická osoba. Nenechajte sa pomýliť – malý zdroj podľa § 4a nemôže žiadať právnická osoba, lebo je určený len pre domácnosti.

SSE-D formular 2

Povinnou prílohou tejto žiadosti je jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja. Je to v podstate nezmyselná požiadavka, lebo schéma vyvedenia výkonu je vlastne jeden kábel do elektromerového rozvádzača. V realite požadujú jednopólovú schému celej FVE. Opäť požiadavka nad rámec zákona.

Korešpondenčná adresa: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47, Žilina zákaznícka telefónna linka: 0850 166 007 ( v pracovný dňoch 08:00 – 15:00 ) e-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk.

Dodatok

Ako bolo už napísané, tak MZ § 4a musí inštalovať odborne spôsobilá osoba. Ich zoznam je na stránke MH SR: mhsr.sk – zoznam-instalaterov, alebo mapa s inštalatérmi tu na webe: EnergiaWeb.sk/…/mapa-instalaterov-oze (bude aktualizované).

Nakoľko sa snažíme problematiku rozbrať skutočne seriózne, tak zasa dĺžka dosiahla rozumnú čitateľnosť. V ďalšom pokračovaní sa pozrieme na tieto body inštalácie MZ § 4a:

3. Inštalácia MZ

4. Oznámenie o pripojení MZ

5. Pripojenie MZ do RDS

6. Prevádzka MZ

7. Výkup prebytočnej elektriny zo strany RDS

 

Ak vás táto téma zaujala, alebo máte dodatočné otázky, rád si ich prečítam a pokúsim sa na ne odpovedať v diskusii pod článkom. Môžte nám dať “lajk” na našej facebook stránke: facebook.com/energiaweb.sk

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.