Zelená domácnostiam – ako sa nesklamať (2 z 2)

Pre server SolarneNovinky.sk som napísal dvojdielný článok o tom ako sa správne rozhodnúť pri úvahách o inštalácii obnoviteľných zdroja a možnosti využitia podpory cez program Zelena domacnostiam. Keďže môže pomôcť viacerým pri rozhodovaní a tento môj server má dosť veľkú čítanosť tak je dám aj tu.

Od decembra minulého roku sa rozbehol dlho očakávaný a pripravovaný program podpory nasadenia malých obnoviteľných zdrojov energie – Zelená domácnostiam (ZelenaDomacnostiam.sk – ZD). V prvom dieli sme rozoberali základné rozhodnutie či program využiť v dvoch prvých otázkach: Mám na inštaláciu nového zdroja energie dostatok vlastných financií? a Pomôže mi nový zdroj šetriť moje náklady na energie? Ďalej sme popísali voľbu typu zdroja (alebo viacerých). V tejto časti sa zameriame čisto na realizáciu malej fotovoltickej elektrárne.

Podrobný postup ako využiť podporu na fotovoltické zariadenie v programe Zelená domácnostiam

Návrh realizácie zariadenia s výrobou tepla sme riešili len skratkovito, nakoľko ich vybudovanie je veľmi zviazané s vašimi tepelnými a vodovodnými rozvodmi. Tie (tepelné a vodovodné rozvody) sú na rozdiel od elektrických rozvodov menšie alebo úzko zamerané na niekoľko málo miestností.

Avšak elektrické rozvody sú „rozťahané“ po celom dome, na viacerých miestach a prakticky v každej miestnosti. Na elektrickom rozvode je pripojených aj množstvo rôznorodých spotrebičov. Zjednodušene povedané – čím viac spotrebičov, tým je väčšia pravdepodobnosť, že inštalácia fotovoltického zariadenia je práva voľba pre vašu domácnosť.

Čo teda treba urobiť aby inštalácia FV zariadenia slúžila k vašej spokojnosti?

Ako som písal v úvode – kľúčové sú prvé dva otázky: 1. Mám na inštaláciu nového zdroja energie dostatok vlastných financií? 2. Pomôže mi nový zdroj šetriť moje náklady na energie? Sú to zásadné otázky, a bez poctivej odpovedi na ne nemá význam riešiť akúkoľvek stavbu nového zdroja energie.

Ako má dom priebežnú spotrebu?

Pri hľadaní odpovedi na vašu priebežnú spotrebu energie ste si dali dokopy prehľad vašej energetickej spotreby – či už samotnej energie alebo jej vyjadrenie vo financiách. Toto bol dôležitý moment rozhodovania, s takto získaným prehľadom budeme ďalej pracovať. Opätovne zopakujem požiadavku na poctivý súhrn vašich energetických požiadaviek. Na základe nich bude zhotoviteľ pomáhať plánovať realizáciu. A je jasné, že pri skreslenom vstupe o potrebných a spotrebovaných energiách bude výsledok ďalších analýz, rozhodovaní a prác len skreslený.

Ďalším krokom je skúsiť si nakresliť približnú časovú os spotreby jednotlivých domácich spotrebičov. U každej domácnosti budú priebehy značne rozdielne. Energetická náročnosť domácnosti sa líši od sezóny (jar, leto, jeseň, zima), ale aj od dní v týždni. Zväčša sa víkendová spotreba značne odlišuje od pracovných dní.

Výsledkom môže byť graf podobný profilu merania spotreby z jedného špecifického domu v jednom marcovom dni minulého roka.

Špička po šiestej a pred osemnástou hodinou je rýchlo varná kanvica na kávu. Špička pred 15:00 a po 19:00 mikrovlnka. Takmer 3 kW odber po 22:00 je ohrev v bojleri. Nakoľko v tom dni sa takmer nič TÚV z bojlera neminulo, tak len dohrial to čo bolo vyčerpané na umývanie rúk a vyrovnal tepelné straty.

V dome beží 30 W čerpadlo na podlahové kúrenie (24 h/deň), server, WiFi sieť, chladnička, mraznička, po 13:00 rádio. Večer televízor, nejaké počítače, nabíjanie mobilov a pod. Základná spotreba sa pohybuje okolo 250 až 400 W. V tomto dni však nebola prakticky žiadna výroba vo FVE – jej inštalovaný výkon je 1,8 kWp.

Iným príkladom z marca 2015 je deň kedy bolo celkom slnečné počasie a FVE dosiahlo špičkového výkonu 1,27 kW. Na priloženom grafe sú zobrazené viacerými farmami rôzne režimy: modrá farba je potreba nákupu elektriny, fialová je pokrytie domácej spotreby elektrinou z FVE a oranžová je prebytok elektriny z FVE odovzdaný do sústavy.

Pri malom zdroji (a je jedno či je podporený z programu ZD alebo nie) však distribučné spoločnosti nechcú za dodanú prebytočnú elektrinu platiť. To znamená, že primárnou snahou majiteľa FVE v ZD je maximalizácia spotreby. Všetky dôsledky napísaného značne prevyšujú možnosti tohto článku. Preto len zdôrazním nevyhnutnosť konzultácie so zhotoviteľom už pri prvotnom návrhu FVE.

Aký je teda správny postup pri realizácii?

Na viacerých seminároch za účasti SIEA odznel ich desaťbodový program realizácie malého zdroja podporeného programom Zelená domácnostiam. Týchto 10 bodov SIEA je však len náznak potrebných aktivít, preto si ich rozšírime o ďalšie potrebné:

1. Spíšte si všetky energetické spotrebiče

Rozpisovanie tohto bodu nemá význam – je to už v predchádzajúcich riadkoch.

2. Zoznámte sa s podmienkami podpory

Na stránke ZelenaDomacnostiam.sk si nájdite podmienky podpory – majú relatívne málo strán a sú celkom čitateľné.

3. Výber zhotoviteľa

Odporúčam osloviť minimálne 3 zhotoviteľov. Už len na základe ich reakcií si budete vedieť urobiť základný prehľad o ich ochote na realizáciu. Z bodu 1. máte základný prehľad o vašich spotrebičoch a spotrebe. S týmito informáciami oboznámte vám sympatickým zhotoviteľom a požiadajte o rozumný návrh. Na základe ich reakcií si vyberte jedného.

4. Uzavrite zmluvu so zhotoviteľom

Návrh zmluvy si prečítajte. Pokiaľ neobsahuje položkovú cenu, čas a harmonogram realizácie (viď body tohto zoznamu) a riešenie správy aj po dvoch rokoch povinnej prevádzky – požiadajte o doplnenie tejto zmluvy. Ak na strane zhotoviteľa nebude ochota – vyberte si iného. Tu si tiež dohodnite aký typ a množstvo FV panelov budete používať. V zmluve by ste mali mať obmedzujúcu podmienku pre prípad, že vám RDS v bode nižšie nedovolí taký inštalovaný výkon ako ste si dohodli so žiadateľom. Druhá obmedzujúca podmienka by mala byť, že sa dielo bude realizovať iba v prípade pridelenia poukážky.

5. Žiadosť o rezerváciu výkonu na regionálne distribučnej spoločnosti (RDS)

Ak chcete riešiť štandardnú FVE s On-Grid striedačom je potrebné riešiť pripojenie FVE podľa zákona č. 309/2009 § 4a. Potom vy (alebo zhotoviteľ pre vás) potrebujete mať vyjadrenie k rezervovanej kapacite. Je to vlastne maximálny povolený výkon inštalácie. Viac nesmie byť inštalované ani v jednej RDS (ZSDis.sk, SSE-D.sk, VSDs.sk). Dokument s kladným vyjadrením budete potrebovať v ďalšom postupe.

6. Žiadosť o poukážku

Až na základe stanovenia rezervovanej kapacity – maximálneho inštalovaného výkonu – si v žiadosti o poukážku zaregistrujte presne ten typ FV panelov a ich počet, koľko ste si dohodli so zhotoviteľom. Zvlášť veľkú pozornosť venujte správnemu zápisu listu vlastníctva domácnosti so správnym  majiteľom (pozor na BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov).

7. SIEA vám zašle zmluvu s poukážkou

Túto zmluvu a poukážku si starostlivo skontrolujte či skutočnosti v nich uvedené odpovedajú realite a vášmu zadaniu. Dajte si pozor aby ste neprekročili 30 dní od žiadosti o poukážku.

8. Odovzdajte poukážku zhotoviteľovi na aktiváciu

Ak do 30 dní od registrácie poukážky nie je aktivovaná cez zhotoviteľa, tak táto poukážka bude zrušená a ani ako by nebola vydaná. V prípade, že ste si realizáciou istí, dajte si pozor na to aby ste vy, ani zhotoviteľ, túto dobu neprekročili. Pokiaľ ste v predchádzajúcich bodoch spravili chybu a poukážka je nesprávne vydaná, využite tento bod na jej zrušenie a počkajte do ďalšieho kola výzvy na novú registráciu.

9. Realizácia diela – 1 až 2 dni

Samotná realizácia FVE je pomerne jednoduchá a zhotovitelia majú na toto školený a šikovný personál.

10. Podanie oznámenia o pripojení do distribučnej sústavy

Po realizácii FVE nastáva ďalšie kolo administratívy. Vy alebo zhotoviteľ – odporúčam to nechať na zhotoviteľov, majú v tomto kroku už prax – musíte požiadať o pripojenie do distribučnej sústavy. Na tento krok potrebujete kladné vyjadrenie z bodu 5. tohto postupu. Zákon o podpore OZE stanovuje pomerne jasne čo musí byť súčasťou takej žiadosti – oznámenia o malom zdroji.

11. Pripojenie do RDS

Prevádzkovateľ RDS je povinný do 5 pracovných dní vykonať montáž určeného meradla (zjednodušene povedané „domový elektromer“). V súčasnosti sa RDS-kám darí tento termín dodržať, ale treba si uvedomiť, že je požiadané o stovky malých FVE a teda aj kapacity RDS nie sú neobmedzené. Trocha trpezlivosti na vašej strane môže byť neskôr zúročené.

12. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi

V bode 2. Ste sa zoznamovali s podmienkami podpory. Zhotoviteľ vám dá zoznam všetkých nevyhnutných dokumentov pre to aby mohol úspešne žiadať preplatenie poukážky. Ak mu niektorý dokument neodovzdáte, alebo je chybný, môže sa stať, že mu poukážka nebude preplatená. Rozumný zhotoviteľ má túto skutočnosť ošetrenú v zmluve (bod 4.) a vám sa môže stať, že budete musieť doplatiť celú realizáciu.

13. Zaplatiť časť realizácie

Zhotoviteľ vám odovzdá celé dielo a tiež faktúru za realizáciu. V tejto faktúre máte odrátané financie realizované poukážkou. Zvyšok samozrejme je potreba zaplatiť.

14. Uzavrieť zmluvu (písomný dohovor) o servisnej činnosti, prevziať záručný list, akceptačný protokol, návod na použitie

Dobrovoľný, ale odporúčaný bod. Treba si uvedomiť, že FVE je realizované na pomerne dlhú dobu. Jej správna funkčnosť vám zaisťuje, že sa vám investícia vráti vtedy ako ste predpokladali. Je to elektrické zariadenie, z časti vystavené poveternostným podmienkam.

15. Spokojne užívať výrobu

Čo k tomuto dodať? Všetkým želám len spokojnosť.

16. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

Pre vás – pokiaľ ste si poctivo splnili všetky vaše záväzky – sa už administratíva ZD skončila. Pre zhotoviteľa však ešte pokračuje. On musí SIEA požiadať o preplatenie poukážky. Uvedomte si, že až 50 % diela doteraz zhotoviteľ financoval zo svojich zdrojov. Je to nielen (často malý) zisk, ale aj materiál a práca viacerých ľudí. A až pri žiadosti o preplatenie poukážky dochádza k zhodnoteniu vašej spoločnej práce podľa predchádzajúcich bodov.

17. SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku

V tomto bode mi neostáva nič iné ako zaželať vám, aj zhotoviteľovi, že všetky predchádzajúce body ste urobili správne a zvyšok financií za realizáciu sa bezproblémovo presunie na účet zhotoviteľa.

Záver

V predchádzajúcich 14. bodoch som sa snažil ukázať ako čo najlepšie realizovať malý zdroj v programe Zelená domácnostiam. V žiadnom prípade tento článok nepostihuje celú vec úplne. Je ale jasne vidno, že do realizácie je zapojených množstvo subjektov. Každý má svoju časť rizika a preto je potrebné spolupracovať za účelom kvalitnej realizácie. Jednoznačne v priebehu procesu odporúčam komunikovať – ak vám nie je niečo jasné, pýtajte sa. Druhá strana, skoro vždy, rada odpovie a vec vysvetlí.

Druhý cieľ, ktorý som si v článku stanovil je aby ste si realizáciu dobre zvážili, nie len sa “ulakomiť” na pár stoviek podpory EU. FVE nie je lacná a ani krátkodobá investícia.

Nakoľko je to “živý” návod, budem rád, ak mi napíšete pripomienky dolu v komentároch, alebo vo fóre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.