LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 7

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka. 

Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Štvrtý a piaty diel  sa začal venovať legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z. V šiestom pokračovaní sme sa venovali hybridným systémom.

Malý úvod

Začiatkom tohto dielu, ktorý sa bude venovať nepodnikaniu v energetike sa chcem ospravedlniť za dlhšiu prestávku v tomto seriáli. Boli sme zaneprázdnený spustením veľkého projektu – kúpy podielu Slovenských elektrárni a.s.. Na tomto projekte spolupracujeme so združením SPOROPS – Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska .o.z. ako, s jedným z našich zakladajúcich subjektov.

5.8 Nepodnikanie v energetike

Nakoľko tento spôsob riešenia prevádzkovania vlastného  zdroja (výroby elektriny) nie je v zmysle “tradičných” postupov energetických inštitúcií tak tradičné upozornenie zo záveru článku, dám aj na začiatok. Skutočnosti tu uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. I napriek tomu si však za svojím vysvetlením stojím, a som presvedčený (aj na základe konzultácií s právnikmi), že je to spôsob plne legálny a správny.

5.8.1 Definícia podnikania v energetike

Pre správne pochopenie nepodnikania v energetike je potrebné najskôr objasniť ako chápe legislatíva toto podnikanie.

Tomu čo je podnikanie v energetike sa venuje podrobne energetický zákon v § 4 “Podnikanie v energetike” v odseku (1)

“Podnikaním v energetike je

a) výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, …”

Je to pomerne jasná definícia – akákoľvek výroba elektriny je podnikaním. Čo konkrétne to znamená sme si už popisovali v piatom dieli – teda napr. aj školský pokus, alternátor v aute alebo bicyklové dynamo by mohlo byť brané v tejto súvislosti ako podnikanie.

Našťastie zákonodarca nechal pre takéto (aj iné) prípady otvorené dvierka na zrušenie účinnosti energetického zákona. Preto aj energetický zákon má hneď v prvom paragrafe napísané, že sa vzťahuje na podnikanie v energetike.

Citácia zákona:

“Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky na podnikanie v energetike,…”

Ako sa dostať obmedzujúcich podmienok tohto zákona je zakomponované vo výnimkach.

5.8.2 Definícia nepodnikania v energetike

Tak ako § 4 odsek (1) široko stanovuje podnikanie, tak zasa nasledujúce odseky (2) a (4) z neho vynímajú dve skupiny výroby. Odsek (4) jasne stanovuje za akých podmienok je malý zdroj (do 10 kW) nepodnikaním. Tomu sme sa venovali v štvrtom dieli.

Odsek (2) je však základom kategórie popisovanej v tejto časti mini série. Z podnikania v energetike vyberá pomerne širokú skupinu výroby elektriny:

{§ 2 odsek:} (2) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, … výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny … pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny … bez ďalšieho zvýšenia; to neplatí, ak ide o dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.

Tie tri bodky slúžia na skrátenie, nakoľko energetický zákon sa venuje aj plynárenstvu a pre náš účel plynárenské časti môžme vynechať. Pre plné znenie zákona môžem odkázať na Zákony pre ľudí,sk.

Pri vzájomnej kombinácii vyššie uvedených faktov: keďže je jasne a negatívne vymedzené čo nie je podnikanie, tak na činnosti podľa § 4 odsek (2) a (4) sa zvyšok zákona nevzťahuje (s výnimkou §12). Nakoľko zvyšok zákona používa pojem výrobca elektriny a ten je v § 3 odsek b) číslo 1. definovaný ako “osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny podľa tohto zákona,” a súbežne § 6 “Oprávnenie na podnikanie v energetike” hovorí o “podnikaní” v energetike, tak činnosť podľa § 4 odsek (2) a (4) nespadá do pojmu výrobca elektriny z energetického zákona.

5.8.3 Ďalšie limity na nepodnikaní v energetike

Podľa vyššie uvedenej definície je zdroj na krytie výlučne vlastnej spotreby nepodnikanie, a zdalo by sa, že čokoľvek si výrobca inštaluje a spotrebuje je v poriadku, nakoľko to nie je podnikanie. Na konci § 4 odsek (2) je však výslovne napísané, že “Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.” Treba sa teda pozrieť čo tieto paragrafy hovoria. § 14 je Výstavba priameho plynovodu a teda pre nás nezaujímavý.

§ 12 Výstavba energetického zariadenia

(1) Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, …

(2) Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na

a) výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľností s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW vrátane a zároveň ide o výstavbu prvého energetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti takej budovy; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 100 kW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,

b) výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,

Zákon v tejto časti použil pojem elektroenergetické zariadenie definované v § 2 odsek b) číslo 1. “zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; zahrňuje stavebnú časť a technologické zariadenie,” a číslo 9. “elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny,” tu však sa nejedná o pojem “výrobca elektriny” a teda ani požiadavky na podnikanie nie sú uplatňované.

Potom v plnom rozsahu platí odsek (2) písmeno a) a b), ktoré pre nové zariadenie dávajú limit 100 kW a “strechu” pre slnečné zariadenie a 1 MW pre iné zdroje.

5.8.4 Čo z toho plynie?

Pokiaľ si majiteľ zabezpečí, že všetku vyrobenú elektrinu spotrebuje, ale aj pokiaľ nespotrebovanú elektrinu dodá do nadradenej RDS za 0 €, nie je to podnikanie pri splnení limitov na výstavbu podľa § 12. Avšak stále platí oznamovacia povinnosť na ÚRSO (§ 4 odsek (5)), oznámenie úradu. To znamená, že jedno 100 kW fotovoltické zariadenie na jednej budove je legálne. A jediná energetická byrokracia je teda to oznámenie.
Samozrejme je potreba riešiť súlad so stavebnou legislatívou, čo však v prípade fotovoltiky  asi stačí vyriešiť oznámením drobnej stavby (napr. tu).
Ďalšou “drobnou” povinnosťou pre výrobcu je komunikácia s OKTE a.s., tá má tiež svoje limity. Na niekoho sa vzťahuje, na niekoho nie. Na to sa však pozrieme v ďalšej časti.

5.8.5 Malé upozornenie na záver nepodnikania

I napriek tomu, že v kategórii nepodnikanie v energetike je minimálna administratíva podľa energetického zákona a žiadna podľa zákona o OZE, tak je potrebné komunikovať s úradom. Špecificky jasne o tom hovorí odsek (5) § č energetického zákona.

(5) Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo právnickej osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť používa.

Pre uľahčenie sme pre vás vzor takýchto oznámení pripravili, viď tento príspevok. Aj tu chcem upozorniť, že toto oznámenie je bez správneho poplatku a navyše je to iné oznámenie ako pri klasickom podnikaní v energetike – viď vysvetlenie na stránkach SAPI.

5.9 Čiastkový záver

Kapitola 5 sa venovala možnostiam pripojenia fotovoltiky zadefinovaných v zákone o OZE a energetickom zákone. Bohužiaľ energetiku ovplyvňuje množstvo ďalšej legislatívy (zákon o spotrebenej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu), najmä podzákonnej úrovne – vyhlášky a predpisy.

 

Uvedená miniséria je iba informatívna a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.