LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 4

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka. 

Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike.

Tento diel bude venovaný legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z.

5 Aké sú možnosti realizácie FV

Za krátku dobu fotovoltiky na Slovensku sa vytvorilo niekoľko spôsobov inštalácie a pripojenia FV. Niektoré sú štandardne používané vo svete, iné sú z legislatívneho pohľadu čisto slovenským špecifikom. Sú to tieto spôsoby:

  • Klasický systém s doplatkom
  • Malý zdroj podľa § 4a zákona podpore OZE
  • Ostrovný systém
  • Hybridný systém
  • Nepodnikanie v energetike

5.1  Klasický systém s doplatkom

Tento spôsob je pokračovanie tých možností, ktoré boli začaté v roku 2009 prijatím zákona o podpore OZE. Ide o pripojenie FVE s využitím všetkých štyroch podporných mechanizmov: a) prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, b) právo na výkup elektriny na krytie strát v sústave, c) podpora doplatkom a d) právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Zákonný limit je max. 30 kW na streche, alebo fasáde jednej budovy. Cena vykupovanej elektriny je 98,94 €/MWh – skladá sa z ceny elektriny na krytie strát v sústave (cca. 46 €/MWh) a doplatku (cca. 53 €/MWh). Od 1. 1. 2015 táto cena klesne na 88,89 €/MWh.

Tento spôsob pripojenia má dva druhy realizácie:

A. Pripojenie ako Fotovoltickej elektrárne – FVE

B. Pripojenie ako Fotovoltického zdroja – FVZ

Toto rozdelenie prinieslo na podnet SAPI metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

5.1.1 FVE – fotovoltická elektráreň

Tento spôsob sa využíval najmä u pozemných inštalácií, ktoré zväčša nie sú spojené s žiadnym objektom. Elektrinu v nich vyrobenú dodajú priamo do distribučnej sústavy (RDS). Takáto FVE má iba jedno fakturačné meranie – na rozhraní medzi FVE a distribučnou sústavou podľa § 40 energetického zákona. Podpora výkupom elektriny na straty a doplatkom sa fakturuje RDS podľa toho istého elektromeru a teda v rovnakej hodnote energie (MWh). Ide o priame pripojenie do distribučnej sústavy – kapitola 3.1

Z pohľadu spomínaného metodického usmernenia je výkon vyvedený priamo do distribučnej sústavy. Takýmto spôsobom pripojené zariadenie slúži primárne na výrobu elektriny pre dodávku do distribučnej sústavy. Takéto zariadenie má charakter elektrárne a je prevádzkou výrobného charakteru.

5.1.2 FVZ – fotovlotické zariadenie

Tento spôsob sa využíva najmä u strešných inštalácií. Ich výroba je zväčša vedená do objektu na ktorom sú nainštalované. Elektrina vyrobená vo fotovoltickom generátore (sústava panelov a invertorov) je meraná elektromerom na svorkách zariadenia. Za túto elektrinu si výrobca nárokuje doplatok. Následne je vedená do objektu, kde sa jej časť spotrebuje, a zvyšok je dodaný  do distribučnej sústavy (RDS). RDS zmeria takúto dodávku a odkupuje ju ako elektrinu na straty. Ide o meranie na svorkách generátora – kapitola 3.2.

Z pohľadu spomínaného metodického usmernenia je výkon vyvedený do vlastnej elektroinštalácie stavby (budovy). Takýmto spôsobom pripojené zariadenie slúži primárne pre výrobu elektrickej energie pre
vlastnú spotrebu v stavbe (budove), a to aj v prípade, že elektrotechnické riešenie stavby (budovy) umožňuje dodávku elektriny do distribučnej sústavy v čase, keď okamžitá spotreba elektriny v stavbe (budove) je nižšia ako okamžitá výroba elektriny v zariadení.

5.1.3 Nevýhody klasického systému

Tieto systémy prakticky nepokračujú vo výstavbe. Hlavný a zásadný dôvod je, že všetky tri regionálne distribučné sústavy majú tzv. STOP stav na pripájanie nových OZE. Výnimku z tohto STOP stavu majú iba Malé zdroje podľa kapitoly nižšie. V regióne VSD a.s. môžte realizovať takýto systém avšak len do výkony 10 kW.

Ďalšie dôvody sú ekonomické: podpora výkupnou cenou je pod úrovňou Grid parity a teda sa tento spôsob priveľmi neoplatí. V prípade FVE je cena elektriny podľa zákona  OZE pod úrovňou 15 ročnej návratnosti zariadenia. V prípade FVZ za elektrinu vyrobenú a spotrebovanú v mieste výroby (nedodaná do distribučnej sústavy) dokonca majiteľ FVZ musí zaplatiť RDS tarifu za prevádzku systému (TPS – 22,82 €/MWh) a tarifu za systémové služby (TSS – cca. 6 €/MWh). Tieto platby tiež narúšajú ekonomiku FVZ a robia ju prakticky nerentabilnou.

5.2  Malý zdroj podľa § 4a zákona o podpore OZE

Tento systém sa očakáva, že do roku 2020, bude predstavovať najrozšírenejšiu aplikáciu OZE na slovenskom trhu. Koncepcia rozvoja malých zdrojov od podpredsedu vlády pre investície predpokladá, že do roku 2020 sa nainštaluje do 70 000 takýchto zdrojov (nie len FV, ale aj fototermika, tepelné čerpadlá, …).

V priebehu roku 2015 by mala byť spustená aj inštalačná podpora zo štrukturálnych fondov EU. Na druhú stranu sa táto podpora ukazuje ako brzda štartu rozvoja týchto systémov. Nakoľko už 10 mesiacov sa aj z úradu vlády dozvedáme, že nasledujúci mesiac bude táto podpora spustená, väčšina budúcich majiteľov radšej počká na túto podporu. “Veď počkať jeden mesiac aby som dostal cca. 1 500 € podpory sa oplatí.” Bohužiaľ to nie je jeden mesiac, ale už 10, a ešte minimálne ďalších 4 až 6 to bude.

Legislatívny rámec tejto inštalácie je 10 kW, povinnosť sa vzdať podpory doplatkom. Potom takáto výroba elektriny nie je považovaná za podnikanie v elektroenergetike a proces pripojenia FVE je značne kratší a lacnejší. RDS má povinnosť bezplatne takýto zdroj pripojiť do svojej sústavy. Množstvo písomností voči ÚRSO a RDS sa znížil zo stoviek na menej ako 10. Proces pripojenia je popísaný celkom presne a striktne v zákone a v praxi sa to aj takmer dodržuje. SAPI vydala aj metodiku pripájania týchto Malých zdrojov. Realizácia Malého zdroja by nemala prekročiť jeden mesiac.

Technicky je Malý zdroj v podstate klasická FVE, len s tým, že nie je potreba inštalovať meranie na svorkách zdroja.

Zákon o podpore OZE zaviedol povinnosť odbornej montáže systému a pri pripojení Malého zdroja musí byť priložený aj dokument, že inštaláciu zrealizoval inštalátor s osvedčením MH SR. SAPI je jeden zo štyroch akreditovaných školiteľov a celkovo je zatiaľ osvedčených cez 400 inštalatérov FV a cez 250 fototermiky (slnečné tepelné systémy). Zoznam inštalatérov je na stránkach MH SR a mapa je na našom webe EnergiaWeb.sk.

Malý zdroj môže však byť inštalovaný iba pre domácnosti a teda nie je to systém určený pre firemné použitie. Taktiež sa v praxi ukazuje problematický výkup elektriny na straty. I napriek zákonnej povinnosti na strane RDS sa tieto výkupu bránia a zákon je v tejto oblasti “trochu” nejasný. To dovoľuje RDS-kám prispôsobený výklad a nechcú túto časť riešiť. Výkup elektriny na straty sa netýka systémov, ktoré použijú inštalačnú podporu EU. Pri jej použití takýto systém musí svoje prebytky produkcie elektriny odovzdať do RDS bezplatne.

5.3 Čiastkový záver

Popisom týchto dvoch možností sme vyčerpali jasne zákonom definované možnosti pripojenia fotovoltiky. V ďalšom pokračovaní sa vrhneme do detailov zákonov a pokúsime sa nájsť oporu pre vysvetlenie a pripojenie ostatných spôsobov: ostrovný systém, hybridný systém a nepodnikanie v energetike.

Uvedená miniséria je iba informatívna a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.