Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou

Uvedené pojednanie je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pojednanie je spracované na základe Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 (www.zakonypreludi.sk/zz/2012-250), ale aj seminára o energetickej legislatíve (sféra 24. až 25. 7. 2014).

Definícia čo je podnikanie a čo výrobca

Zákon v:

§ 1 odsek a) stanovuje, že tento zákon sa zaoberá podnikaním v energetike

§ 2 odsek b) definuje, že “v elektroenergetike

1. zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; zahrňuje stavebnú časť a technologické zariadenie, …
9. elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny,…
15. dodávkou elektriny predaj elektriny,…”

§ 3 odsek a) jednoznačne stanovuje

“1. podnikom osoba, ktorá podniká v energetike,

b) v elektroenergetike

1. výrobcom elektriny osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny podľa tohto zákona,” (čo je oprávnenie rieši § 6, viď nižšie. Pozn. autora)

Definícii čo je podnikanie v energetike sa venuje § 4 “Podnikanie v energetike” v odseku

(1) Podnikaním v energetike je

a) výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,

(2) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, … výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny … pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny … bez ďalšieho zvýšenia; to neplatí, ak ide o dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny pripojeným do miestnej distribučnej sústavy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.

(3) Cena za jednotku dodanej elektriny a plynu podľa odseku 1 vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny … musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom za takú dodávku elektriny alebo dodávku plynu vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny … .

(4) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu14) a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.

(5) Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 4, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo právnickej osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť používa.

§ 6 “Oprávnenie na podnikanie v energetike”

(1) Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.

(2) Povolenie sa vyžaduje, ak nejde o činnosti podľa odseku 4, na

a) výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny,

(4) Povolenie sa nevyžaduje na tieto činnosti:

a) výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,

Čiastkový záver

Pri vzájomnej kombinácii vyššie uvedených faktov: keďže je jasne a negatívne vymedzené čo nie je podnikanie, tak na činnosti podľa § 4 odsek (2) a (4) sa zvyšok zákona nevzťahuje (s výnimkou §12). Okrem § 4 odsek (5) – oznamovacia povinnosť (presne zadefinovaná v tomto paragrafe). Nakoľko zvyšok zákona používa pojem výrobca elektriny a ten je v § 3 odsek b) číslo 1. definovaný ako “osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny podľa tohto zákona,” a súbežne § 6 “Oprávnenie na podnikanie v energetike” hovorí o “podnikaní” v energetike, tak činnosť podľa je § 4 odsek (2) a (4) nespadá do pojmu výrobca elektriny.

Ďalšie limity na nepodnikaní v energetike

Podľa vyššie uvedenej definície je zdroj na krytie výlučne vlastnej spotreby alebo dodávku elektriny pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny, zdalo by sa, že čokoľvek si výrobca inštaluje a spotrebuje (alebo za rovnakú cenu dodá inej osobe) je v poriadku, nakoľko to nie je podnikanie. Avšak § 12 hovorí  Výstavba energetického zariadenia

§ 12 Výstavba energetického zariadenia

(1) Energetickým zariadením sa na účely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

(2) Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na

a) výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľností s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW vrátane a zároveň ide o výstavbu prvého energetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti takej budovy; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 100 kW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,

b) výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,

Zákon v tejto časti použil pojem elektroenergetické zariadenie definované v § 2 odsek b) číslo 1. “zariadením na výrobu elektriny zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu; zahrňuje stavebnú časť a technologické zariadenie,” a číslo 9. “elektroenergetickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny,” tu však sa nejedná o pojem “výrobca elektriny” a teda ani požiadavky na podnikanie nie sú uplatňované.

Potom v plnom rozsahu platí odsek (2) písmeno a) a b), ktoré pre nové zariadenie dávajú limit 100 kW a “strechu” pre slnečné zariadenie a 1 MW pre iné zdroje.

Čiastkový záver

Pri použití týchto faktov sa dá v súčasnej dobe postaviť zdroj elektriny ako nepodnikanie do 100 kW pre slnečný zdroj (bohužial len na budove) a 1 MW pre ostatné (tu už bez obmedzenia budovou).

Celkový záver

Pokiaľ si majiteľ zabezpečí, že všetku vyrobenú elektrinu spotrebuje, ale aj pokiaľ nespotrebovanú elektrinu dodá do nadradenej RDS za 0 €, nie je to podnikanie pri splnení limitov na výstavbu podľa § 12. Avšak stále platí oznamovacia povinnosť na ÚRSO (§ 4 odsek (5)), oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo právnickej osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť používa. Čo znamená, že jedno 100 kW fotovoltické zariadenie na jednej budove je legálne. A jediná energetická byrokracia je teda to oznámenie.
Samozrejme je potreba riešiť súlad so stavebnou legislatívou, čo však v prípade fotovoltiky  asi stačí vyriešiť oznámením drobnej stavby (napr. tu).
Ďalšou “drobnou” povinnosťou pre výrobcu je komunikácia s OKTE a.s., tá má tiež svoje limity. Na niekoho sa vzťahuje, na niekoho nie. Na to sa však pozrieme v ďalšej časti tohto pojednania.

7 myšlienok na “Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou

 1. Nooo, stále som presvedčený o tom, že aj dodávky do nadradenej DS v cene za straty nie je podnikaním, keďže cena je stanovená pre odberateľa a nie pre výrobcu a je teda v nezmenenej cene. Nie je vo výrobnej cene a ani podšľa cenového konania medzi výrobcom a regulátorom….

  1. Áno s tým sa dá súhlasiť.
   Len v kontexte článku o nových zdrojoch je otázne, či nadradená DS (často RDS) bude chcieť elektrinu vykupovať. Ak sa použije povinnosť podľa 309/2009 tak sa s tým súčasne pridáva nutnosť byrokracie podľa 251/2012 a 309/2009. A to je mimo zámer článku a filozofie takého zdroja (bez byrokracie).

 2. Pán Šimon, takže to znamená že napríklad majiteľ fabriky s veľkou spotrebou a vhodnou strechou si môže na tejto streche postaviť 100kW elektráreň, za predpokladu že všetko sám spotrebuje a ohlasovať to musí len na stav. úrad a na ÚRSO?
  Ako je to v prípade, ak na tej streche už má postavenú inú FVE o výkone 55kW prevádzkovanú v režime doplatku? Môže postaviť ešte tých 100kW alebo už len 45kW?

  1. No v tomto prípade je to trochu už na hrane. Právne čisté by bolo, ak by takýto zdroj bol na inej budove. Lebo v prípade tej istej budovy by to mohlo byť považované ako rozšírenie zdroja.
   Ešte je tu možnosť, ak ten pôvodný OZE podporovaný zdroj nie je toho istého vlastníka ako je vlastník budovy. Potom by vlastník budovy mohol riešiť nový zdroj. Chcelo by to však podrobnú analýzu.
   Preto ako najčistejšie (ak sa dá) to riešiť na ďalšej budove (samostatné popisné číslo a registrácia v katastri).

   1. Ďakujem pán Šimon, budova je vo vlastníctve majiteľa FVE. Jedná sa o väčší priemyselný areál, kde je len jedno popisné číslo a sídli tam veľa firiem. Budova nášho investora má však 3 SÚpisné čísla, nieje to náhodou tak, že sa pri povoľovaní ide podľa súpisných čísiel a nie popisných?

    1. Presná definícia je “na strešnej konštrukcii alebo
     obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri”, takže súpisné (nie popisné, viď príspevok nižšie – opravené 26.8. 19:34). Ak je to samostatný “obdĺžnik” v katastrálnej mape, tak je to v pohode…

     1. V katastri sa evidujú iba súpisné čísla. Popisné alebo orientačné číslo nie je v katastri ( to červené…)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.