Kontrolovať, či nekontrolovať?

Už ubehli takmer dva roky odvtedy, čo som držal v rukách vyúčtovanie nákladov spojených s úžívaním bytu a zdalo sa mi veľmi komplikované. Najväčšie sumy vo vyúčtovaní boli za kúrenie a teplú vodu. Ak kontrolovať, tak potom tieto položky. Využil som bezplatné poradenstvo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Požiadal som o vysvetlenie, či existuje právna norma, ktorá by určovala obsah vyúčtovania. Ako programátorovi sa mi javilo prospešné zostaviť webové aplikácie, ktoré by kontrolu zjednodušili a urýchlili.


Obsah


Rady zo SIEA

ŽIŤ ENERGIOU
Bezplatnému poradenstvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, emailová adresu ktorého bola na mojom vyúčtovaní, som položil túto otázku:

Poraďte mi, prosím, ktorý predpis určuje obsah vyúčtovania nákladov spojených s úžívaním bytu. Vyúčtovanie sa mi zdá veľmi komplikované. Je niekde výklad pojmov použitých v tabuľkách vyúčtovania?

Odpovede bezplatného odborného poradenstva z projektu ŽIŤ ENERGIOU:

Legislatíva nestanovuje, ako má ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu v bytovom dome vyzerať. Má byť však prehľadné a zrozumiteľné. Základné (teda aj minimálne) údaje o teple a teplej vode, ktoré musia vyť vo vyúčtovaní, sú uvedené vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) č. 630/2005 Z. z v znení jej novely – vyhlášky č. 358/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej vody a vykurovanie (konkrétne v § 10).

Výklad základných pojmov môžete nájsť aj na našej internetovej stránke:

http://www.siea.sk/letaky/c-1165/rozpocitavanie-tepla-a-teplej-vody-v-bytovych-domoch/,

kde si môžete stiahnuť brožúru “Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch“, pomocou ktorej sa môžete ľahšie zorientovať v problematike rozpočítavania nákladov za teplo.

http://www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/publikacie/brozury/rozpocitavanie_tepla/SIEA_Rozpoc_tepla_final_web_11042012.pdf

Podľa nových legislatívnych predpisov súčasťou ročného vyúčtovania má byť (pokiaľ je to možné) aj grafické porovnanie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody so spotrebou v predchádzajúcom roku pre konkrétny byt. (Zákon č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti- § 11 ods. 3 písm. b.)

Povzbudený získanými radami, som si vyžiadal pomoc pre zorientovanie sa v týchto okruhoch otázok:

1. Cena tepla pri centrálnych dodávkach do bytových domov pozostáva z variabilnej a fixnej zložky. Pre dodávateľa tepla ich určuje ÚRSO. V ich rozhodnutiach sa uvádza “maximálna” cena. Je možné s dodávateľom dohodnúť aj nižšiu cenu, než je stanovená maximálna cena? Ak áno, kto je oprávnený ju dojednať?2. Kto znáša náklady spojené so stratami v prepravných potrubiach? V ktorej zložke ceny tepla sú zahrnuté?

3. Podľa zákona o energetickej efektívnosti 476/2008 má prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla robiť vyhodnotenia efektívnosti prenosu, prepravy, distribúcie, rozvodu a zasielať ich prevádzkovateľovi monitorovacieho systému. Má povinnosť aj zverejniť výsledky na svojej internetovej adrese alebo požiadať o ich zverejnenie prevádzkovateľa monitorovacieho systému. Ako mám postupovať, aby som získal tieto údaje o rozvodoch tepla v Liptovskom Mikuláši, ktorých prevádzkovateľom je LMT, a.s.?

Dostal som odpovede:

K bodu 1.
ÚRSO vykonáva cenovú reguláciu na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Princíp regulácie ceny tepla spočíva v určení rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a výšky primeraného zisku. Cena je dvojzložková a pozostáva z max. ceny variabilnej zložky a maximálnej ceny fixnej zložky. Maximálna cena je cena, ktorú nie je prípustné prekročiť. Dodávateľ tepla s odberateľom tepla môže dohodnúť v zmluve o dodávke tepla aj nižšiu cenu, ako je maximálna. Väčšinou sa to v praxi uplatňuje pri variabilnej zložke maximálnej ceny tepla. rozhodujúcimi nákladmi pri tejto cene sú náklady na priamy materiál – náklady na palivo. Cena paliva sa v priebehu regulačného roku môže meniť. Keď dodávateľ tepla s dodávateľom paliva dohodne nižšiu cenu, ako predpokladal pri predloženej kalkulácii ceny (tri mesiace pred novým regulačným rokom, keď sa začne uplatňovať), na základe ktorej mu bola ÚRSO určená max. cena, môže uplatniť pre odberateľa nižšiu cenu. A opačne, ak náklady na palivo budú v priebehu regulačného roka vyššie, ako predpokladal v predloženej kalkulácií, musí dodávateľ tepla požiadať ÚRSO o určenie novej ( vyššej) maximálnej variabilnej zložky ceny tepla.K bodu 2.
Nehospodárnosť pri výrobe a rozvode tepla nie je oprávnený náklad v cene tepla. Vo variabilnej zložke max. ceny tepla sú zahrnuté iba povolené straty. Tieto sa určujú pri pravidelnom overovaní hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení podľa vyhlášky ÚRSO 328/2005 Z.z. v platnom znení. V tejto vyhláške sú uvedené najvyššie povolené straty (a ukazovatele energetickej účinnosti) podľa druhu zariadení na výrobu a rozvod tepla. V prípade, ak skutočné straty sú vyššie ako povolené, náklady s tým súvisiace znáša dodávateľ tepla. Je to jeho finančná strata.

K bodu 3.
Od spoločnosti LMT, a.s. L. Mikuláš sme odbržali za rok 2012 hlásenie o hodnotení rozvodu tepla v nasledovnom rozsahu.

Účinnosť rozvodu tepla lmt

Nedostal som odpovede na doplňujúce otázky:

Tabuľku s hlásením LMT, a.s. o energetickej účinnosti rozvodu tepla ste získali z Monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie, ktorý prevádzkuje SIEA? Ako sa na webe k týmto údajom môže dostať bežný človek?


Byt

Vo vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu sú údaje, ktoré sa týkajú môjho bytu a domu ako celku. Máme nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Spôsob rozúčtovania vlastníci odsúhlasili tak, ako odporúča vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví: 60 % nákladov rozúčtovať podľa plochy, 40 % – podľa počtu dielikov pomerových rozdeľovačov. V takýchto podmienkach poznať iba svoj podiel z celkovej ceny za teplo sa mi javí nedostatočné, hoc by boli aj v grafickej podobe, ako poskytuje firma Yzamer, či webová aplikácia Odpočty pre našu bytovku.

Rozúčtovanie firmy Yzamer
Rozúčtovanie firmy Yzamer.
Indikátory webovej aplikácie Odpočty
Indikátory webovej aplikácie Odpočty.

Bolo by dobré poznať aj spotrebu susedov, najmä z týchto dôvodov:

  1. Ak sused plytvá – má naplno otvorené ventily radiátorov a vetrá neprimerane dlho – sám znáša zvýšené výdavky len za 40 % svojej spotreby tepla, 60 % mu hradia aj ostatní vlastníci bytov.
  2. Ak sused iba “temperuje”, do jeho bytu preniká teplo z okolitých bytov a ich vlastníkom sa zvyšuje podiel vlastnej spotreby.


Bytový dom

Pohľady na spotrebu v bytovom dome môžu byť rôzne, napríklad vyfarbenie fotografie bytovky: modrá = malá, zelená = priemerná, červená = veľká spotreba.

Teplotná schéma bytovky
Teplotná schéma bytovky.

Podrobnejší pohľad na veľkosť spotreby v jednotlivých bytoch môže ponúknuť stĺpcový graf. Čím vyšší je stĺpec priradený bytu, tým je v ňom vyššia spotreba.

Stĺpcový diagram spotreby tepla v bytoch
Stĺpcový diagram spotreby tepla v jednotlivých bytoch.


Mesto

Existujú situácie, kedy je rozumné pozrieť sa na stav vo vykurovaní aj na úrovni mesta. Jednou z takých situácií je rozhodovanie o kúpe bytu. Aj pri rozhodovaní o úsporných opatreniach – vyregulovanie, zateplenie – je vhodné mať informácie o tom, aká je spotreba v bytových domoch, kde také opatrenie už boli prijaté. Umožní to pohľad na mapu s rôznofarebnými značkami pridelenými bytovým domom.

Mapa spotreby energií Liptovského Mikuláša
Mapa spotreby energií Liptovského Mikuláša.

Aj tu je modrá farba značky na mape priradená bytovým domom s malou, zelená – s priemernou a červená s veľkou spotrebou tepla na kúrenie.


Slovensko

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa vyjadrovalo množstvo spotrebovaného tepla. Je to rozhodujúci údaj. Ľudí viac než množstvo tepla zaujíma, koľko zaplatia. Pri hľadaní odpovede na túto otázku som prišiel k záveru, že by bolo užitočné pozrieť sa na cenu tepla na Slovensku, ako ju pre jednotlivých dodávateľov určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo svojich rozhodnutiach. Vytvoril som mapovú aplikáciu, ktorá ukazuje situáciu na Slovensku.

Mapa ceny tepla na Slovensku
Mapa ceny tepla na Slovensku.

Modrá farba značky na mape vyjadruje nízku, zelená – priemernú a červená vysokú cenu tepla.

Miroslav Lupták, hovorca ÚRSO, tvrdí, že mapa nemá veľký zmysel. Vraj potrebné údaje sa dajú zistiť aj zo stránok ich úradu. S tým treba súhlasiť, veď údaje na mape sú zo stránok ÚRSO. Keď nahliadneme do rozhodnutia, zistíme, že je tam stanovená maximálna hodnota variabilne aj fixnej zložky ceny tepla. Pátranie po vzorci na prepočet týchto zložek na cenu za megawatthodinu tepla nám “dá zabrať”. Jednotlivá cena nám nedáva možnosť urobiť si celkový názor na cenu tepla na Slovensku. Tieto ťažkosti mapa cien tepla rieši. Nesúhlasím preto s hovorcom ÚRSO, že mapa nemá zmysel.

Otázka je, či mapu treba použiť pri kontrole vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu. Netreba, veď väčšina ľudí má spústu iných starostí, než kontrolvať vyúčtovanie. Hovorca ÚRSO však tvrdí, že regulačný zákon bol v roku 2013 porušený spoločnosťami pôsobiacimi v teplárenstve v 63 prípadoch. Rok predtým bolo len 25 porušení. To vraj zistil regulátor svojimi kontrolami. Ale skontroloval všetko? Nemala by sa do kontroly zapojiť aj široká verejnosť? Odporúčam nájsť si chvíľu času a vyúčtovanie skontrolovať. Mapa cien tepla môže takú kontrolu zjednodušiť a urýchliť.


Poznámky:
Rovnomenný článok bol uverejnený na stránkach občianskeho združenia Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska.K mapám sa dá dostať zo stránky Energetické mapy, alebo zo stránky SPOROPS.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.