Anomálie na stránkach ÚRSO

Ťažko vysvetliteľné nepravidelnosti, odchýlky od normálneho stavu, ktoré sa vyskytujú na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, spôsobujú problémy pri bežnom využívaní zverejnených údajov a sťažujú ich strojové spracovanie. V tomto článku sú postrehy uverejnené na SolarWebe v rovnomennom článku.
ÚRSO - úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má poslanie byť štátnou autoritou, ktorá bdie nad dopravou energie na ceste od výrobného zdroja ku koncovému spotrebiteľovi. Má zabrániť zneužitiu monopolného postavenia dodávateľa alebo vlastníka siete na úkor spotrebiteľov. Má tiež povinnosť zverejňovať informácie o svojej činnosti. Robí to aj na svojich webových stránkach. Žiaľ, vyskytujú sa tam viaceré anomálie.

V škole nám prízvukovali, že chyby a nepresnosti v písanom dokumente sú prejavom neúcty voči tým, ktorým je dokument určený. Pred érou počítačov to bolo najmä v listoch, žiadostiach, hodnoteniach. Neraz sme ich ručne prepisovali, aby sme ich dostali do prijateľnej formy.

Éra počítačov priniesla problémy s uplatnením diakritických znamienok. Aj keď v počítačoch bolo už dávno vyriešené kódovianie znakov v rôznych jazykoch (aj v slovenčine), na mobilných telefónoch esemesky stále píšeme bez dĺžňov, mäkčeňov. Aj pri písaní emailov mnohí nepoužívajú diakritické znamienka. Vyhnú sa tak nepríjemnostiam vyvolaných rôznym kódovaním znakov u odosielateľa a adresáta. Tieto návyky sa prenášajú aj do písania rôznych dokumentov. Spoliehame sa, že význam napísaného adresát pochopí aj napriak prehreškom voči spisovnej slovenčine.

Zrýchlenie života sa prejavilo aj tak, že napísané pred odoslaním alebo uverejnením málokto skontroluje. Chyby, nepresnosti, zlé formulácie, preklepy sa aj preto v dokumentoch a na webových stránkach bežne vyskytujú. Obyčajne ich tolerujeme, ak s nimi nie sú spojené dodatočné komplikácie, keď si vieme domyslieť pravý význam alebo zmysel napísaného. Ak nám chyby, nepresnosti, preklepy spôsobia nepríjemnosti, miera tolerancie klesne. Pošomreme, ponadávame. Zriedkakedy žiadame nápravu. U štátnej autority, akou je ÚRSO, chyby, nepresnosti ani preklepy by sme nemali tolerovať. Môžu nám totiž spôsobiť rôzne nepríjemnosti. Napríklad:

 • Chyba v mene organizácie – subjektu nám sťaží jeho vyhľadanie v obchodnom registri.
 • Neuvedenie adresy skomplikuje nadviazanie písomnej komunikácie.
 • Preklep v adrese spôsobí problémy pri vyhľadaní na mape.

Údaje uverejnené na stránkach ÚRSO využívame pre posúdenie situácie v obnoviteľných zdrojoch energie. Pracujeme s pôvodnou formou, obyčajne s PDF dokumentami a textami z webových stránok ÚRSO. Hľadáme však aj cesty pre “strojové” spracovanie údajov, pre ich transformáciu do tabuľkových procesorov a databáz. Ručné prepisovanie je neefektívne. Preto tvoríme algoritmy a programy. Kým človek vie nepresnosti odhaliť, v programe treba napísať postup a pravidlá, ako údaje získať. Chyby a nepresnosti sú príčinou problémov, spomaľujú a sťažujú proces transformácie. V tomto článku opíšeme anomálie – ťažko vysvetliteľné nepravidelnosti, odchýlky od normálneho stavu, ktoré sa vyskytujú na stránkach ÚRSO.


Obsah


Zoradenie údajov

Zoznamy bývajú zvyčajne zoradené podľa abecedy od A po Ž. Tak je to aj na stránke Elektroenergetika – Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, rozhodnutia vydané na aktuálny rok. Keď však siahneme do archívu rozhodnutí z predošlých rokov, usporiadanie je od Ž po A – pozrite obr. 1.

Usporiadanie rozhodnutí od Ž po A
Obr. 1. Usporiadanie rozhodnutí od Ž po A.

Tvorca webovej stránky, či algoritmu jej generovania, to zrejme nepostrehol. Nechce sa veriť, že by v rôznom usporiadaní rozhodnutí bol úmysel. Niekomu táto anomália neprekáža. Niekto by privítal možnosť zvoliť si abecedné usporiadanie rozhodnutí vzostupné alebo zostupné podľa mena regulovaného sebjektu. Niekto by privítal možnosť usporiadania aj podľa čísiel rozhodnutí, či podľa dátumu vydania rozhodnutia. Pri snahe vyjsť v ústrety návštevníkom stránok by taká úprava stránok ÚRSO nemusela znamenať vážnejšie komplikácie.


Chybové hlásenia

V zozname rozhodnutí ÚRSO sa vyskytujú výpisy chybových hlásení, pozrite obr. 2.

Chybové hlásenia
Obr. 2. Chybové hlásenia v zozname rozhodnutí.

Je to možno dôsledok zlého zadania dátumu v primárnych údajoch pre vygenerovanie zoznamu rozhodnutí. Môže to byť však aj dôsledok nedôslednej práce programátora. Táto druhá príčina je pravdepodobnejšia, lebo to isté rozhodnutie je v zápätí vypísané s dátumom a bez chybového hlásenia.


Neúplná adresa

V zoznamoch rozhodnutí ÚRSO je v mnohých prípadoch dvojica čiarok – pozrite obr. 3, 4.

Neúplná adresa
Obr. 3. Dve čiarky za sebou sú spravidla pri neúpnej adrese.

 

Príklady výskytu dvoch čiarok v adrese subjektu
Obr. 4. Príklady výskytu dvoch čiarok v adrese subjektu.

Obyčajne je to vtedy, keď nie je uvedená ulica, ale iba obec alebo mesto. Indikuje to neúplnú adresu regulovaného subjektu. Prípadná geolokácia – získanie polohy subjektu na mape – nebude presná. Získať adresu subjektu sa dá po nahliadnutí do PDF dokumentu rozhodnutia. Pre strojové spracovanie zoznamu rozhodnutí to však nie je príliš vhodné.


Nezhody v názvoch subjektov

Názvy regulovaných subjektov v zozname rozhodnotí sú občas iné, než v PDF dokumentoch cenových rozhodnutí, pozrite obr. 5.

Nezhody v názvoch subjektov
Obr. 5. Rozdiely v názve subjektu v zozname a v PDF dokumente.

Ľudskému oku ľahko rozpoznateľné rozdiely medzi názvom subjektu v zozname a v PDF dokumente sú pre strojové spracovanie vážnou prekážkou. Veľmi ťažko sa dá zostaviť algoritmus porovnávania textových reťazcov, ktorý by obe verzie názvov pripísal tomu istému subjektu.


Preklepy v adresách

Preklep v adrese, názve ulice či obce človek neraz ľahko odhalí, pozrite obr. 6.

Preklepy v adresách
Obr. 6. Preklepy v adresách znemožňujú úspešnú geolokáciu.

Slovo “PIEŠ«ANY” ani “chytré” vyhľadávacie algoritmy Googlu nepriradia mestu “PIEŠŤANY”. Geolokácia subjektu (získanie polohy na mape) bude v tomto prípade úspešná, až keď « prepíšeme na Ť.


Neexistujúci dokument rozhodnutia

Súčasťou čísla rozhodnutia je rok. Pri kontrole rozhodnutí na rok 2012 bol zaznamenaný výskyt čísla rozhodnutia s rokom 2013, pozrite obr. 7.

Neexistujúci dokument rozhodnutia
Obr. 7. Medzi rozhodnutiami na rok 2012 je rozhodnutie 1097/2013/E-OZ.

Jedná sa zrejme o chybu, lebo pre ten istý subjekt v ten istý deň bolo vydané rozhodnutie 1888/2012/E-OZ aj 1097/2013/E-OZ. Zobrazenie PDF dokumentu 1097/2013/E-OZ viedlo k chybe, pozrite obr. 8.

Preklepy v adresách
Obr. 8. Dokument s rozhodnutím číslo 1097/2013/E-OZ v archíve nie je.


Jedno rozhodnutie pre rôzne subjekty

V zoznamoch rozhodnutí sa vyskytuje priradenie jedného rozhodnutia rôznym subjektom, pozrite obr. 9.

Jedno rozhodnutie pre rôzne subjekty
Obr. 9. Rozhodnutie 0463/2010/E-OZ je priradené dvom subjektom.

Číslo rozhodnutia je v tabuľke databázy primárnym indexom. Preto pokus o zápis dvoch záznamov s tým istým číslom vedie k chybe.


Jedno rozhodnutie viackrát

V zozname rozhodnutí sa vyskytuje jedno rozhodnutie viackrát, pozrite obr. 10.

Jedno rozhodnutie je v zozname viackrát
Obr. 10. Rozhodnutie 0078/2011/E-OZ je v zozname päťkrát.

Človek ľahko rozpozná, že sa jedná o to isté rozhodnutie. Stroj treba “naučiť”, aby spracoval len jeden záznam a ostatné ignoroval.


Názvy druhov organizácií

Subjekty, ktoré sa podieľajú na výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, patria medzi rôzne druhy organizácií – od štátnych podnikov cez mestské či obecné podniky, obchodné organizácie, spoločnosti s ručením obmedzeným až po jednotlivcov. Mohlo by byť užitočné vyhodnotiť podiel organizácií určtého druhu na výrobe elektriny. Automatizáciu výberu určitého druhu organizácie sťažuje to, že rovnaký druh organizácie pri rôznych subjektoch je vyjadrený odlišným textom. Tak spoločnosť s ručením obmedzeným sa v názvoch subjektov vyskytuje v takýchto podobách:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným
 • spločnosť s ručením obmedzeným
 • s.r.o.
 • s.r.o,
 • s.r.,
 • s. r. o,
 • s. r. o. ,
 • s.r.o.,
 • spol.s r.o.
 • s. r. o.
 • s .r .o.
 • spol. s.r.o.
 • spol. s r. o.

Niekde sú preklepy, niekde zbytočné medzery, namiesto bodiek čiarky. Ľudskému oku to nevadí. Človek si s väčšinou prípadov poradí a správne rozpozná druh organizácie. Naučiť to stroj je komplikované. Ak budeme aj uvažovať s vyššie uvedenými možnosťami, nikdy nebudeme mať istotu, či pri “voľnej tvorivosti zodpovedných” z ÚRSO sa neobjavia iné obdoby názvov organizácií.


Záver

Hlas jedinca žiadajúceho nápravu – odstránenie anomálií na stránkach a v dokumentoch ÚRSO – nemusí byť vyslyšaný. Ak by sa však k tomuto hlasu pridali hlasy aj ďalších návštevníkov stránok ÚRSO z radov vplyvnejších organizácií, náprava by bola reálnejšia. Prispelo by k nej aj posunutie tu opísaných problémov niekomu, kto sa môže v ÚRSO prihovoriť za presadenie náprav. Ak sa tak stane, som pripravený poskytnúť aj podrobnejšie informácie o zistených anomáliách.


V Liptovskom Mikuláši, 15.12.2013

Imrich Buranský

Úpravy a doplnky

 • 21.12.2013 – Neexistujúci dokument rozhodnutia
 • 26.12.2013 – Jedno rozhodnutie pre rôzne subjekty
 • 26.12.2013 – Jedno rozhodnutie viackrát
 • 16. 2.2014 – Doplnený obsah

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.